Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed pro volební období 2018–2022

  Rada si stanovuje pro toto volební období následující programové závazky:

1. HOSPODAŘENÍ                    

Základním cílem Rady městské části Brno-střed je hospodárnost, nezadluženost a rozpočtová odpovědnost, účelné hospodaření s majetkem a odpovědná příprava rozpočtu s ohledem na dlouhodobé potřeby efektivní správy a rozvoje městské části Brno-střed.

- Provedeme rozvahu potřebnosti finančních prostředků pro dlouhodobé efektivní hospodaření městské části.

- Budeme pokračovat v prodeji domů a bytů v rámci pravidel stanovených městem Brnem.

- Přípravu a realizaci investic budeme provádět na základě důkladné rozvahy i  s ohledem na následnou údržbu a provoz.

- Na základě vyhodnocení korupčních rizik budeme aktualizovat směrnici městské části Brno-střed pro zadávání veřejných zakázek.

- Budeme využívat nástroje pro zajištění úspor výdajů při zachování kvality dodávek a služeb, a to zejména využíváním soutěžního prostředí.

- Budeme usilovat o získávání finančních prostředků z různých dotačních titulů.

- Granty a dotace budeme cíleně směřovat na podporu veřejně prospěšných aktivit obohacujících život občanů Brna-střed.

- Aby měli občané Brna-střed možnost sledovat hospodaření radnice, budeme i  nadále využívat formu rozklikávacího rozpočtu.

 

 2. SPRÁVA MĚSTSKÉ ČÁSTI A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBČANŮM

Rada bude usilovat o efektivní, vstřícnou a otevřenou správu městské části pod kontrolou veřejnosti, a to zejména s využitím moderních technologií.

- Rozšíříme portfolio informací zveřejňovaných nad rozsah požadovaný zákonem a  v uživatelsky přívětivé podobě.

- Budeme pokračovat v rozvíjení veřejné komunikace s občany nad jednotlivými oblastmi činnosti radnice městské části, zejména v oblasti hospodaření, rozpočtu a rozvojových záměrů.

- Zřídíme webový portál občana pro snadnější komunikaci s úřadem a sdělování informací občanům.

- Budeme pokračovat v omezování administrativní zátěže pro živnostníky a  podnikatele v centru města.

- Zkrátíme lhůty pro vyřizování žádosti občanů v oblastech samostatné působnosti.

 

3. BYTOVÁ POLITIKA

V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění kvalitního bydlení a stabilizaci dlouhodobých rezidentů Brna-střed, plnění základních sociálních funkcí obce a zachování domovního fondu městské části v přiměřeném rozsahu.

Při správě obecního bydlení v naší městské části zohledníme všechny potřebné aspekty, včetně zájmů dlouhodobých rezidentů a zajištění sociálních potřeb všech skupin obyvatelstva.

Dokončíme pasportizaci svěřeného bytového fondu.

- Při prodeji bytů a domů budeme respektovat potřebu zachování domovního a  bytového fondu v rozsahu zohledňujícím sociální a ekonomické potřeby městské části.

- Zasadíme se o změnu mechanismu přidělování bytů tak, aby občané mohli kromě nově opravených bytů získat také byty s drobnějšími i většími opravami na jejich vlastní náklad, které jim pak budou zohledněny v nájemném. Opravy budou prováděny podle městskou částí předem schváleného projektu. Uspořené prostředky městská část využije pro rozvoj bydlení.

- Při pronájmu bytů budeme prostřednictvím pravidel sociální bytové politiky poskytovat podporu zejména seniorům, osobám s handicapem, sociálně potřebným a mladým rodinám.

- Podpoříme projekty sdíleného bydlení pro seniory.

- Budeme aktivně postupovat při řešení neplatičů a osob užívajících byty v rozporu s předpisy.

- Budeme rozšiřovat institut domovnictví v  nám svěřených domech, podpoříme zavedení nových technologií spojených se správou budov a zaměříme se na  opatření vedoucí k úsporám spotřeby energií a vody.

 

 4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pokračování v úsilí o zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru ve všech oblastech je trvalou prioritou městské části.

- Budeme pokračovat v úsilí městské části při zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru, zejména v oblastech péče o zeleň, čistoty a úklidu, hospodaření s odpady, úspor energií, ochrany proti hluku a kvality ovzduší.

- Pořídíme Generel parků a veřejných zelených ploch na území Brno-střed. Na  tomto základě budeme zřizovat parky a další veřejné zelené plochy, kvalitně vybavené pro rekreaci občanů včetně veřejných grilů a dalších zařízení, v minimální pěší dostupnosti a přístupné po bezpečných a bezbariérových trasách.

- V ulicích budeme vysazovat další stromy. Při rekonstrukcích ulic a inženýrských sítí budeme prosazovat výsadbu nových stromů jako neopominutelnou součást veřejného prostoru.

- Zvýšenou pozornost budeme ve veřejném prostoru věnovat odstraňování bariér pro rodiče s dětmi, seniory a občany s postižením. Upevníme v této oblasti spolupráci s Poradním sborem pro bezbariérové Brno.

- Budeme klást důraz na opatření přispívající k ochlazování města – projekty na  zadržování dešťové vody, zastiňování hřišť a veřejných prostranství, budování pítek, vodních prvků a další opatření.

- Posílíme úklid ulic mokrou metodou a pokud možno bez chemie.

- Pro zlepšení vzhledu našich ulic budeme nadále usilovat o optimalizaci počtu sběrných kontejnerů. Budeme iniciovat přesun třídění odpadů do nádob v domovních dvorech, budování podzemních kontejnerů z úrovně statutárního města Brna a zaměříme se na optimalizaci četnosti a časů svozu odpadu.

- Podpoříme využívání systému vratných obalů při konání kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí, abychom zamezili negativnímu vlivu využívání neekologických jednorázových obalů na životní prostředí.

 

5. VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

V oblasti výstavby a územního rozvoje budeme aktivně prosazovat zájmy městské části a  jejích občanů, a to jak při přípravě nového územního plánu města Brna, tak při realizaci konkrétních staveb.

- Pro toto volební období je v oblasti rozvoje městské části stěžejní provázání zájmů městské části a jejích občanů při pořizování nového územního plánu města Brna a s tím spojené aktivní posilování úlohy městské části v procesu rozhodování o  svém území.

- Vzhledem k vypršení platnosti Regulačního plánu městské památkové rezervace, která tvoří jádro naší městské čtvrti, v roce 2022, budeme usilovat o zahájení přípravy nového plánu.

- Pro rozvoj městské části chceme projekčně připravit a realizovat především následující investice:

  • Rozšíření plaveckého bazénu na Kraví hoře o wellness centrum
  • Rekonstrukce divadla Polárka
  • Rekonstrukce klubu Leitnerova
  • Příprava Dětského sportovně-kulturního centra na Starém Brně
  • Rekonstrukce parku na Moravském náměstí 
  • Rekonstrukce Mendlova náměstí
  • Rekonstrukce parku na Rooseveltově

- U obecních projektů veřejných prostranství, jejich úprav a výstavby veřejných budov, pokládáme pro dosažení nejvyšší kvality pro potřeby občanů za  samozřejmé pokračovat v pořádání veřejných architektonických a  urbanistických soutěží.

- Významné záměry městské části budeme aktivně projednávat s veřejností.

6. DOPRAVA

Budeme podporovat všechny druhy dopravy přiměřeně potřebám občanů. Ve spolupráci s městem Brnem chceme řešit problémy obtěžující tranzitní dopravy, další rozvoj rezidentního parkování a kvality komunikací.

- Podpoříme další rychlý rozvoj rezidentního parkování na území městské části Brno-střed, zřizovaného městem Brnem, včetně důrazu na cenovou dostupnost pro rezidenty a živnostníky.

- Připravíme projekty ke zvýšení počtu parkovacích stání na vytížených lokalitách u  nemocnic.

- Nadále budeme pokračovat v řešení dopravní situace u škol a školek.

- Zasadíme se o umísťování cyklostojanů a při rekonstrukcích ulic budeme zohledňovat potřeby motoristů, motocyklistů, chodců a cyklistů a klást důraz na  navýšení nebo alespoň zachování počtu parkovacích stání a výsadbu stromořadí - alejí.

Zvýšíme bezpečnost rezidentních ulic zřízením obytných zón se sníženou rychlostí dopravy a předností chodců.

- Budeme usilovat o zkvalitnění povrchů všech druhů komunikací.

 

7. BEZPEČNÁ A SPOŘÁDANÁ ČTVRŤ

Bezpečnost občanů, majetku a úsilí o pořádek jsou pro radu městské části trvalou prioritou. Policii ČR a Městskou policii Brno pokládáme za partnery, kteří občanům poskytnou pomoc, radu a ochranu, a naopak povedou k zodpovědnosti všechny, kteří bezpečnost a pořádek ohrožují.

- Budeme v maximální míře spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií Brno při plnění jejich úkolů v prevenci vandalismu a kriminality, v péči o bezpečnost občanů a jejich majetku a o pořádek v našich ulicích.

- Zvláštní pozornost zasluhuje důraz na dodržování nočního klidu po desáté hodině u restaurací a při hromadných akcích.

- Zaměříme se také na zvýšený dohled na bezpečnost ve vybraných lokalitách včetně ostrahy parků, dětských hřišť a prostor před školami.

- Podpoříme preventivní programy zaměřené na ochranu zranitelných občanů v rizikových situacích – především pro seniory a mládež.

- Pokládáme za nutné zpřísnit dozor nad dodržováním stavebních předpisů, zejména s ohledem na obtěžování občanů hlukem, prachem a zábory veřejných prostranství.

- Chceme posílit vliv městské části na koordinaci staveb a uzavírek v městské části v návaznosti na město Brno.

 

8. ŠKOLSTVÍ

V oblasti školství rada městské části vychází z přesvědčení, že vzdělání je základní investicí pro budoucnost našich dětí. Proto budeme usilovat o maximální zkvalitnění výuky ve školách zřizovaných městskou částí.

- Budeme podporovat zkvalitnění a specializaci škol s respektem k trendům vzdělávání a demografickému vývoji Brna-střed, aby rodiče měli možnost zvolit pro své děti vzdělávací zařízení odpovídající jejich představám.

- Budeme pokračovat v rekonstrukci stávajících školních budov včetně vnitřního vybavení.

- Provedeme celkovou rekonstrukci MŠ Kamenná tak, aby byl zahájen její provoz pro školní rok 2020–2021.

- Zřídíme nová místa v mateřských školách Brna-střed.

- Budeme podporovat možnost předškolního vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách, ve kterých to kapacitní podmínky umožní.

- Budeme pokračovat v podpoře meziškolních akcí a dětských, mládežnických a  neziskových organizací v oblasti sportovní výchovy a trávení volného času.

- Budeme podporovat další vzdělávání učitelů, včetně zahraničních stáží a  výměnných pobytů.

- Budeme pokračovat v oceňování žáků a učitelů za mimořádné výsledky.

- Podpoříme vzdělávací projekty pro děti a mládež v oblasti prevence šikany, kyberšikany a mediální gramotnosti.

- Budeme pokračovat v  projektu participativního rozpočtu v rámci základních škol.

- Budeme podporovat stravování pro žáky se speciálními dietologickými potřebami.

 

9. SOCIÁLNÍ POLITIKA

Cílem sociální politiky rady městské části je zvýšení dostupnosti a rozšíření nabídky služeb potřebným občanům, kteří jsou sociálně znevýhodnění z důvodu věku, přechodné životní nepřízně nebo zdravotního postižení.

- Tuto politiku budeme realizovat prostřednictvím vlastních zařízení, podpory specializovaných neziskových organizací a opatřeními v oblasti sociálního bydlení.

- Podpoříme výstavbu startovacích a seniorských bytů a specifických forem bydlení pro seniory.

- Podpoříme zkvalitnění vybavení a péči v domech s pečovatelskou službou tak, aby měli naši senioři příjemný a důstojný život.

- Dokončíme transformaci pečovatelské služby směrem k posílení terénní a  ambulantní péče a podpoříme kroky ke sjednocení pečovatelské služby v rámci města Brna.

- Budeme koordinovat pro-seniorské a pro-rodinné aktivity na území městské části a vytvoříme pro ně jedno informační místo.

- Tak jako doposud budeme dotačně podporovat organizace, které školí seniory v našich prostorách v důležitých tématech – finanční a PC gramotnost, nabídky z call center, nepoctiví prodejci a další.

- Podpoříme komunitní kluby organizující vzdělávací projekty a budeme rozšiřovat možnosti setkávání seniorů v dalších lokalitách městské části.

- Budeme klást důraz na mezigenerační spolupráci a péči.

- Podpoříme aktivity směřující ke zlepšení studijních výsledků dětí ve vyloučených lokalitách prostřednictvím inovativních kulturních projektů.

- Rozšíříme terénní služby pro osoby v trvale nepříznivé životní situaci vedoucí k  jejich návratu do běžného života.

 

10. KULTURA

Kulturní a společenské aktivity rozvíjené s respektem ke kulturnímu a historickému dědictví představují obohacení života v naší městské části a zaslouží si plnou podporu.

- Uspořádáme každoroční již tradiční akce, jakými jsou Adventní a Velikonoční trhy, Letní kino, kulturní festival UPROSTŘED, dále akce k významným výročím či akce spojené s oživením vybraných lokalit.

- Spolu s Augustiniánským opatstvím na Starém Brně se budeme podílet na  organizaci akcí k výročí 200 let od narození Johanna Gregora Mendela v  červenci 2022.

- Podpoříme vyšší využití potenciálu kulturních institucí zřizovaných městskou částí, veřejného prostoru Brna-střed a dalších zde sídlících institucí.

- Zajistíme opravy divadla Polárka a klubu Leitnerova.

- Připravíme výstavbu Dětského sportovně-kulturního centra na Starém Brně.

- Rozšíříme centra volného času o další středisko na ulici Vojtova.

- Formou dotací a grantů podpoříme vybrané kulturní a společenské aktivity jiných pořadatelů na území Brna-střed, určených pro lidi různých zájmů napříč generacemi.

- Budeme pečovat o svěřené památky.

- Budeme poskytovat informace o kulturních, společenských a sportovních aktivitách na území Brna-střed prostřednictvím Zpravodaje městské části Brno-střed, webových stránek a sociálních sítí městské části.

- Podpoříme aktivity a služby zaměřené na rozvoj turistického ruchu na území městské části a propagaci městské části a města Brna.

 

11. SPORT

Sport je pro obyvatele naší vysoce urbanizované městské čtvrti důležitou součástí života. Budeme proto podporovat sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie.

- Na základě přehledné mapy dostupnosti sportovišť budeme rozšiřovat počet víceúčelových hřišť na území městské části a podpoříme širší využití školních a  klubových sportovišť pro širokou veřejnost.

- Rozšíříme a propojíme stezky kolem Svratky pro cyklisty a inline bruslaře.

- Budeme hledat možnosti výstavby celoročně fungující skate haly.

- Pro propagaci dětského sportu oživíme náměstí Svobody vhodnými sportovními akcemi.

- V nově vznikajících parcích a odpočinkových plochách umožníme více příležitostí pro aktivní sport včetně běžeckých, cyklistických a inline bruslařských stezek.

- Budeme motivovat školy zřizované městskou částí k podpoře sportu po vyučování, dovybavíme je gymnastickými pomůckami a moderním zařízením pro basketball.

- Budeme realizovat přípravné investice pro rozvoj areálu koupaliště Kraví hora, který bude i nadále provozován městskou částí Brno-střed.


Programove_prohlaseni_BS_2018_2022.docx Programové prohlášení 2018–2022

Tisková zpráva k programovému prohlášení

Programové prohášení pro období 2014–2018

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 06:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Workshop zdravá záda (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 17:00 - 1. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 19:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 20:00 - 1. 07. 2020, 22:00
2 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 21:00
3 Tisková... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 09:00 - 3. 07. 2020, 16:00
Hudební... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 16:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 17:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Koncert... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 18:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 21:00
4 Luďkův běh (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 09:15 - 4. 07. 2020, 11:00
Akce solidarity s... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 12:00 - 4. 07. 2020, 14:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 19:00 - 4. 07. 2020, 22:00
5
6 Křesťanské... (Akce třetích stran)
6. 07. 2020, 08:00 - 11. 07. 2020, 18:00
7 Food & Drink Fest... (Akce třetích stran)
7. 07. 2020, 09:00 - 11. 07. 2020, 22:00
8 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 19:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 20:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 21:30 - 12. 07. 2020, 23:59
9 Živá hudba na... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 17:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Hudba na Hrad (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:30 - 9. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
Live dub & hiphop... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
10 Festival léta v... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 14:00 - 10. 07. 2020, 23:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 21:00
11 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 07. 2020, 19:00 - 11. 07. 2020, 22:00
12 Den pro rodiny s... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 14:00 - 12. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 19:00 - 12. 07. 2020, 22:00
13 Kdo to ví odpoví? (Akce třetích stran)
13. 07. 2020, 08:00 - 17. 07. 2020, 16:30
14 Měření tělesné... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 09:00 - 14. 07. 2020, 17:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 17:00 - 14. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 19:00 - 14. 07. 2020, 22:00
15 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 10:00 - 19. 07. 2020, 22:00
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 18:00 - 15. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 19:00 - 15. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 20:00 - 15. 07. 2020, 22:00
16 Cube of Truth (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 16:00 - 16. 07. 2020, 19:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 17:00 - 16. 07. 2020, 19:00
Taneční workshop (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 18:30 - 16. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 19:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 21:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 23:59 - 30. 09. 2020, 23:59
17 Grilování s... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 17:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 18:00 - 17. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 21:00
18 Hudební... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 14:00 - 18. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 19:00 - 18. 07. 2020, 22:00
19
20 Po stopách mistrů (Akce třetích stran)
20. 07. 2020, 08:00 - 24. 07. 2020, 16:30
21 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 10:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Vernisáž výstavy... (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 15:00 - 21. 07. 2020, 22:00
22 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 19:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 20:00 - 22. 07. 2020, 22:00
23 Obrat konce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 16:00 - 23. 07. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 23. 07. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 18:30 - 23. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
24 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 08:00 - 26. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 18:00 - 24. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 22:00
25 Uprostřed a... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 16:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:30 - 25. 07. 2020, 20:00
26
27 Dopolední táborníček (Akce třetích stran)
27. 07. 2020, 08:30 - 31. 07. 2020, 13:00
28 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 17:00 - 28. 07. 2020, 20:00
Uprostřed & Opera... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 19:00 - 28. 07. 2020, 22:00
29 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 19:00 - 29. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 20:00 - 29. 07. 2020, 22:00
30 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 17:00 - 30. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 21:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:30 - 30. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 21:00 - 30. 07. 2020, 23:30
31 Festival... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 2. 08. 2020, 22:00
Rozvíjení pivní... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 1. 08. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 17:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 20:00
Brasil Fest - průvod (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 21:30
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.