Přestupky – oznámení spáchání přestupku

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  PRE_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Přestupky – oznámení spáchání přestupku

 4. Základní informace k životní situaci
  Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“). Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi), jestliže tímto jednáním nebyl způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který hrozil, a toto nebezpečí nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba přestupkem postižená, případně poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce respektive ten, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Přestupek je nutné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Přestupkovém oddělení ÚMČ Brno-střed.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Oznámením přestupku, ve kterém musí být uvedeno:

  • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání)
  • koho navrhovatel označuje za pachatele
  • kde a kdy se stal přestupek
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán
  • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy)

  Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba.

  Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze na návrh. Jedná se o tyto přestupky:
  • proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání
  • proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob
  • proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné přisvojení si nebo užívání cizí věci, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

  Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce, nebo opatrovníka. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jednat z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Návrh je nutný vždy u přestupků spáchaných ublížením na cti urážkou.

  Navrhovatel může vzít svůj návrh na zahájení řízení před vydáním rozhodnutí kdykoliv zpět, přičemž v tomto případě však musí uhradit náklady správního řízení, které jsou stanoveny částkou 1.000,- Kč. V případě, že bude třeba přizvat do řízení znalce, tyto náklady mohou dosáhnout až 6.000,- Kč. Náklady správního řízení platí navrhovatel i v případech, kdy spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, skutek nespáchal obviněný ze spáchání přestupku, případně nejedná-li se o přestupek nebo nedostaví-li se navrhovatel bez omluvy k ústnímu jednání. 

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  ÚMČ Brno střed, Dominikánská 2, 60169 Brno nebo Policie ČR nebo Městská policie Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oznámení přestupku lze podat v prvé řadě na Policii ČR, Městské policii dále

  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)brno-stred.cz, opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
  • elektronicky na adresu podatelna(zavinac)brno-stred.cz, nebo faxem bez zaručeného elektronického podpisu, za podmínky, že bude do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, případně doplněno zaručeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed případně na ÚMČ Brno-střed, oddělení přestupkové

  Podání o přestupku lze učinit kdykoliv od spáchání přestupku před uplynutím 1 roku. Jinak je tomu u přestupků projednávaných pouze na návrh postižené osoby. Návrh lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o přestupku dozvěděl (den spáchání přestupku), nebo se dozvěděl o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ústním jednání doklad totožnosti

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Komise k projednávání přestupků zahájí řízení nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení o přestupku, a ukončí rozhodnutím do 60 dnů od zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  • osoba obviněná ze spáchání přestupku,
  • navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno,
  • poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody
  • vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána,
  • zástupce účastníka řízení, opatrovník, v řízení proti mladistvé osobě
  • zákonný zástupce mladistvého,
  • orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku, popř. dokladů o výši škody, pokud je její náhrada uplatňována v řízení o přestupku.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna(zavináč)brno-stred.cz

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 18. Jaké jsou související předpisy
  Předpisy vždy ve znění změn:

  • 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, Sdělení FMZV č.209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu 3, 5, 8
  • 40/2009 Sb., Trestní zákon
  • 141/1961 Sb., Trestní řád
  • 40/1964 Sb., Občanský zákoník
  • 150/2002 Sb., Soudní řád správní
  • 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
  • 280/2009 Sb., Daňový řád
  • 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků
  • 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
  • 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  • 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  • 273/2008 Sb., o policii ČR
  • 553/1991 Sb., o obecní policii
  • V MV 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení příslušného předpisu jako přestupek označena
  • dále pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst a obcí

  Text uvedených a dalších předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy, vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna v sekci "Dokumenty města" na www.brno.cz

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode doručení rozhodnutí podat odvolání u Komise k projednávání přestupků MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Odvolací řízení provádí věcně příslušný odbor MMB.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  Pořádková pokuta až do výše 50.000 Kč, lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

  • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
  • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
  • neuposlechne pokynu úřední osoby,
  • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

  Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

  Pořádková pokuta do výše 5.000,- Kč tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení přestupkové 

 26. Kontaktní osoba
  Milan Midrla, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
  601 69 Brno, tel.: 542 526 250, fax: 542 526 259
  e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  15. 2. 2010

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  15. 2. 2010

 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoven

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Politické... (Akce třetích stran)
1. 09. 2017, 06:00 - 19. 10. 2017, 19:00
Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
1. 09. 2017, 12:00 - 1. 09. 2017, 17:00
1. ZÁŘÍ OTEVÍRÁME... (Shromaždění)
1. 09. 2017, 14:00 - 1. 09. 2017, 00:00
2 Food Festival (Akce třetích stran)
2. 09. 2017, 10:00 - 2. 09. 2017, 23:59
3
4 Svobodní -... (Akce třetích stran)
4. 09. 2017, 08:00 - 19. 10. 2017, 18:00
Svobodní -... (Akce třetích stran)
4. 09. 2017, 08:00 - 19. 10. 2017, 18:00
5 Katolická... (Akce třetích stran)
5. 09. 2017, 08:00 - 9. 09. 2017, 21:00
6 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
6. 09. 2017, 17:00 - 6. 09. 2017, 22:00
7 Multižánrový... (Akce třetích stran)
7. 09. 2017, 16:00 - 7. 09. 2017, 22:00
HURÁ NA VÝLET... (Shromaždění)
7. 09. 2017, 10:45 - 7. 09. 2017, 10:45
8 9 Posezení u... (Akce třetích stran)
9. 09. 2017, 18:00 - 9. 09. 2017, 22:00
10 Multižánrový... (Akce třetích stran)
10. 09. 2017, 11:00 - 10. 09. 2017, 21:00
11 Osvětová... (Akce třetích stran)
11. 09. 2017, 09:00 - 15. 09. 2017, 17:00
12 Festival U... (Akce třetích stran)
12. 09. 2017, 09:00 - 17. 09. 2017, 22:00
Přednesy na... (Akce třetích stran)
12. 09. 2017, 15:00 - 12. 09. 2017, 18:00
13 Na ostro... (Akce třetích stran)
13. 09. 2017, 08:00 - 13. 09. 2017, 20:00
14 V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
14. 09. 2017, 18:00 - 14. 09. 2017, 22:00
15 V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
15. 09. 2017, 17:00 - 15. 09. 2017, 22:00
16 Setkání a... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 09:00 - 16. 09. 2017, 20:00
V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 09:00 - 16. 09. 2017, 22:00
Chuť Itálie v... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 10:00 - 16. 09. 2017, 18:00
Duhové náměstí -... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 12:00 - 16. 09. 2017, 17:00
Shit Happens... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 16:00 - 16. 09. 2017, 22:00
Divadelní průvod... (Akce třetích stran)
16. 09. 2017, 16:30 - 16. 09. 2017, 20:00
17 V karanténě, z.s. (Akce třetích stran)
17. 09. 2017, 09:00 - 17. 09. 2017, 22:00
Průvod se sochou... (Akce třetích stran)
17. 09. 2017, 17:00 - 17. 09. 2017, 18:00
18 Evropský týden... (Akce třetích stran)
18. 09. 2017, 10:00 - 22. 09. 2017, 18:00
19 20 Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
20. 09. 2017, 08:30 - 20. 09. 2017, 13:40
Předvolební akce ODS (Akce třetích stran)
20. 09. 2017, 08:30 - 20. 09. 2017, 14:25
Festival v Káznici (Akce třetích stran)
20. 09. 2017, 15:00 - 23. 09. 2017, 21:30
21 Slavnosti vína... (Akce třetích stran)
21. 09. 2017, 09:00 - 30. 09. 2017, 22:00
Októbrfest na... (Akce třetích stran)
21. 09. 2017, 11:00 - 23. 09. 2017, 22:00
Sraz účastníků... (Akce třetích stran)
21. 09. 2017, 17:30 - 21. 09. 2017, 19:00
22 Multižánrový... (Akce třetích stran)
22. 09. 2017, 16:00 - 22. 09. 2017, 22:00
Druhý sousedský... (Akce třetích stran)
22. 09. 2017, 16:00 - 22. 09. 2017, 21:00
23 26.ročník Národní... (Akce třetích stran)
23. 09. 2017, 09:00 - 24. 09. 2017, 16:00
Kuličkový masters... (Akce třetích stran)
23. 09. 2017, 09:00 - 23. 09. 2017, 20:00
MISS EVENTS (Akce třetích stran)
23. 09. 2017, 11:00 - 23. 09. 2017, 22:00
24
25 Stop genocidě (Akce třetích stran)
25. 09. 2017, 11:00 - 27. 09. 2017, 18:00
26 Shromáždění v... (Akce třetích stran)
26. 09. 2017, 15:00 - 26. 09. 2017, 19:00
27 Open-air hudební... (Akce třetích stran)
27. 09. 2017, 17:00 - 27. 09. 2017, 23:59
28 Slavnostní... (Akce třetích stran)
28. 09. 2017, 09:00 - 28. 09. 2017, 10:00
29 30 Multižánrový... (Akce třetích stran)
30. 09. 2017, 14:00 - 30. 09. 2017, 22:00
 
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.