Přestupky – oznámení spáchání přestupku

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  PRE_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Přestupky – oznámení spáchání přestupku

 4. Základní informace k životní situaci

  Přestupek je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící či hrozící nebo trvající útok na zájem chráněnému zákonem (jednání v nutné obraně nebo v krajní nouzi).

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoba přímo postižená přestupkem, případně osoba poškozená, nebo její zákonný či právní zástupce respektive každý, kdo se o spáchání přestupku dozvěděl.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přestupek je nutné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR, Městské policie, nebo na Přestupkovém oddělení ÚMČ Brno-střed.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

  Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní  činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení - § 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - § 79 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb.

  Podat oznámení o spáchání přestupku má právo každý občan. V případě, že má občan za to, že došlo ke spáchání přestupku, oznámí dané podezření z přestupku příslušnému Obvodnímu oddělení Policie ČR nebo Městské policii, pokud je zřízena, případně na telefonních linkách 158 (Policie ČR) nebo 156 (Městská policie). Tyto orgány jsou ze zákona povinny oznámení přijmout. Z oznámení musí být patrné, kdo je činí, kdo je osobou podezřelou, popis skutkového děje s časovými a místními údaji, kdo je svědkem, resp. další důkazy a podstatné okolnosti.

  V oznámení přestupku musí být tedy uvedeno:

  • kdo je postiženou osobou (vůči komu směřovalo jednání)
  • koho osoba přímo postižená spácháním přestupku označuje za pachatele
  • kde a kdy se přestupek stal
  • jakým způsobem měl být přestupek spáchán
  • čím je spáchání přestupku prokazováno (svědci, listinné a jiné důkazy)

  Obecně se přestupky projednávají na základě oznámení z úřední povinnosti, za podmínky, že došlo k porušení zákona, oznamované jednání má znaky přestupku a přestupek spáchala konkrétní fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

  Výjimku tvoří přestupky projednávané pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Jedná se o tyto přestupky:
  • proti občanskému soužití – ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti, jiné hrubé jednání
  • proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – způsobení dopravní nehody, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osob
  • proti majetku – krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci, neoprávněné užívání cizího majetku, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby, ukrytí nebo převod cizí věci získané přestupkem.

  Uvedené přestupky spáchané mezi osobami blízkými lze projednat jen se souhlasem osoby přímo postižené přestupkem. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, další osoby v poměru rodinném a obdobném se pokládají za blízké osoby pouze tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

  Souhlas je nutný vždy u přestupků spáchaných tak, že jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

  Osoba přímo postižená spácháním přestupku má v řízení, k jehož zahájení nebo pokračování dala souhlas, právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo účastnit se ústního jednání a být přítomna při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí.

   

  Byla-li spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, zahájí správní orgán řízení nebo v již zahájeném řízení pokračuje bez souhlasu osoby přímo postižené spácháním přestupku.
   
 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Policie ČR nebo Městská policie Brno nebo ÚMČ Brno střed, Dominikánská 2, 60169 Brno.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

         Oznámení přestupku lze podat v prvé řadě na Policii ČR, Městské policii dále

 • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
 • podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.
 • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed případně na ÚMČ Brno-střed, oddělení přestupkové
   10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

         Doklad totožnosti

   11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

         Nejsou. Postačuje volná forma

   12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
         Bez poplatku

   13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

         Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, vydá jej správní orgán nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Tato lhůta může být z důležitých důvodů prodloužena. Jedná se o lhůtu pořádkovou, tedy její nedodržení neznamená nezákonnost rozhodnutí o přestupku.

   14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

          A) účastníkem řízení je :

 • obviněný
 • poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení
 • vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, která se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

          B) další dotčení

 • zástupce účastníka řízení
 • osoba přímo postižená spácháním přestupku
 • opatrovník
 • zákonný zástupce mladistvého
 • orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí

     14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

           Předložení a navržení důkazů, které souvisejí s projednáním přestupku, popř. dokladů o výši                   škody, pokud je její náhrada uplatňována v řízení o přestupku.

     15. Elektronická služba, kterou lze využít

           Datová schránka: qykbwe7, e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz

     16. Podle kterého právního předpisu se postupuje

     17. Jaké jsou související předpisy

           Předpisy vždy ve znění změn:

 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, Sdělení FMZV č.209/1992 Sb., Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu 3, 5, 8
 • 40/2009 Sb., Trestní zákon
 • 141/1961 Sb., Trestní řád
 • 89/2012 Sb. Nový Občanský zákoník
 • 150/2002 Sb., Soudní řád správní
 • 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • 280/2009 Sb., Daňový řád
 • 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků
 • 84/1990 Sb., O právu shromažďovacím
 • 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení)
 • 129/2000 Sb., O krajích (krajské zřízení)
 • 301/2000 Sb., O matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • 273/2008 Sb., O policii ČR
 • 553/1991 Sb., O obecní policii
 • V MV 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, další předpisy ve kterých jsou některá porušení ustanovení příslušného předpisu jako přestupek označena
 • dále pak nařízení a vyhlášky státních orgánů, krajů, měst a obcí

       Text uvedených a dalších předpisů vydaných ve Sbírce zákonů lze vyhledat na portálu veřejné správy, vyhlášky a nařízení Statutárního města Brna v sekci "Dokumenty města" na www.brno.cz

       18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

       Účastník řízení může ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání u správního orgánu MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, který rozhodnutí vydal. Odvolací řízení provádí věcně příslušný odbor MMB.

      19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
Pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč lze uložit tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

 • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,
 • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo
 • neuposlechne pokynu úřední osoby,
 • kdo učiní hrubě urážlivé podání.

           Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

           Pořádková pokuta do výše 5 000 Kč tomu, kdo se na výzvu nedostaví ke správnímu orgánu k podání vysvětlení, nebo toto bezdůvodně odmítá.

      20. Nejčastější dotazy

           ----------

      21. Další informace

           ----------

      22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě

           ----------

      23. Související životní situace a návody, jak je řešit

      24. Za správnost popisu odpovídá útvar

           Oddělení přestupkové 

      25. Kontaktní osoba

            Ing. Dana Mašková, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2,
            601 69 Brno, tel.: 542 526 257,

            e-mail: podatelna(zavináč)brno-stred.cz

      26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
            1. 7. 2017

      27. Popis byl naposledy aktualizován
            17. 10. 2017

      28. Datum konce platnosti popisu

            -------------

      29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
           -------------

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Slavnostní... (Akce třetích stran)
1. 10. 2019, 20:00 - 1. 10. 2019, 22:00
2 Kostka pravdy (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 08:00 - 2. 10. 2019, 20:00
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 5. 10. 2019, 22:00
Zeptej se mě, kdo... (Akce třetích stran)
2. 10. 2019, 10:00 - 2. 10. 2019, 20:00
3 Festival designu (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 08:00 - 7. 10. 2019, 00:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
3. 10. 2019, 19:00 - 3. 10. 2019, 21:00
4 155 let HZS JMK (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 11:00 - 4. 10. 2019, 16:00
Živé vysílání... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 15:00 - 4. 10. 2019, 23:00
Kulturní... (Akce třetích stran)
4. 10. 2019, 17:00 - 4. 10. 2019, 19:00
5 6 Agata Kulis (Akce třetích stran)
6. 10. 2019, 18:00 - 6. 10. 2019, 22:00
7 Uday East West... (Akce třetích stran)
7. 10. 2019, 18:00 - 7. 10. 2019, 22:00
8 Vyhlásí Brno stav... (Akce třetích stran)
8. 10. 2019, 15:00 - 8. 10. 2019, 16:00
9 Vystoupení... (Akce třetích stran)
9. 10. 2019, 18:00 - 9. 10. 2019, 22:00
10 Mezinárodní... (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 10:00 - 14. 10. 2019, 00:00
Průvod (Akce třetích stran)
10. 10. 2019, 17:30 - 10. 10. 2019, 20:30
11 Pietní místo,... (Akce třetích stran)
11. 10. 2019, 09:00 - 14. 10. 2019, 00:00
12 Štefanské hody v... (Akce třetích stran)
12. 10. 2019, 14:00 - 13. 10. 2019, 22:00
13
14 Totalita?!... (Akce třetích stran)
14. 10. 2019, 08:30 - 14. 10. 2019, 19:00
15 Foot in the Hood... (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 22:00
Noční hra - VKH Brno (Akce třetích stran)
15. 10. 2019, 18:30 - 15. 10. 2019, 22:00
16 Demonstrace za... (Akce třetích stran)
16. 10. 2019, 18:00 - 16. 10. 2019, 21:00
17 Pivní festival U... (Akce třetích stran)
17. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 22:00
18 19 Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 16:00
Výstava a trh... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 08:00 - 19. 10. 2019, 08:00
Svatba - průvod s... (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 10:00 - 19. 10. 2019, 11:30
Velký sraz Otaku (Akce třetích stran)
19. 10. 2019, 12:00 - 19. 10. 2019, 18:00
20 Drakiáda na Kraví... (Akce třetích stran)
20. 10. 2019, 13:00 - 20. 10. 2019, 18:00
21 Stanovení nového... (Akce třetích stran)
21. 10. 2019, 17:00 - 21. 10. 2019, 18:00
22 Veletrh... (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 08:00 - 25. 10. 2019, 14:00
Zastupitel v terénu (Akce třetích stran)
22. 10. 2019, 09:00 - 22. 10. 2019, 19:00
23 10:23 Campaign... (Akce třetích stran)
23. 10. 2019, 16:00 - 23. 10. 2019, 17:30
24 OČI v ulicích (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 15:30 - 24. 10. 2019, 16:30
Shromáždění (Akce třetích stran)
24. 10. 2019, 16:00 - 24. 10. 2019, 20:00
25 Stávka za klima (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 10:00 - 25. 10. 2019, 19:00
Kladení věnců při... (Akce třetích stran)
25. 10. 2019, 16:00 - 25. 10. 2019, 17:00
26 27 Happening -... (Akce třetích stran)
27. 10. 2019, 09:00 - 28. 10. 2019, 15:00
28 Cube of Truth,... (Akce třetích stran)
28. 10. 2019, 16:00 - 28. 10. 2019, 19:00
29 Čtení projevů (Akce třetích stran)
29. 10. 2019, 17:00 - 29. 10. 2019, 21:00
30 Pochod pro život (Akce třetích stran)
30. 10. 2019, 17:00 - 30. 10. 2019, 18:30
31      
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.