Povolení zvláštního užívání komunikace (stavební zábory, výkopy, restaurační zahrádky, tržiště, inženýrské sítě, apod.)

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SDK_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení zvláštního užívání komunikace (např. stavební zábory - kontejner, stavební výtah apod., výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, aj.)

 4. Základní informace k životní situaci
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace lze podat osobně na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen ÚMČ města Brna, Brno-střed) nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. O vydání povolení rozhodne Odbor dopravy ÚMČ Brno-střed.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odborem dopravy, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele
  • IČ popř. datum narození
  • komunikace, kde má být povoleno zvláštní užívání komunikace (konkrétní úsek komunikace)
  • termín záboru
  • rozsah záboru
  • investor
  • jméno zodpovědného pracovníka žadatele, datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČ)
  • přílohy doložené k žádosti:
   • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) nebo kopie živnostenského listu (fyzická osoba)
   • popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
   • okótovaný situační nákres záboru - 2x (neplatí pro sezónní prodej)
   • souhlas Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. 1a, Brno, popř. majitele pozemku, na kterém je zvláštní užívání komunikace požadováno - originál
   • souhlas PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00 (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce) - originál
   • stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle Odboru dopravy MMB, Kounicova 67, Brno (v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce či parkovacího stání) - originál
   • doklad o zaplacení správního poplatku
  v případě
  • pevného stánku také případně
   • rozhodnutí o umístění stavby dočasné (vyřízené prostřednictvím ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor výstavby a územního plánování, Měnínská 4, Brno)
  • výkopových prací také
   • souhlas se ZUK od Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno při výkopových prací nad 20 m2 či 10m podélných
   • technologické podmínky zapravení povrchu komunikace Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
  • zřízení restaurační zahrádky také
   • kolaudační rozhodnutí provozovny za účelem provozování hostinské činnosti
   • doklad o nahlášení provozovny na Živnostenském úřadě
  • povolení vyhrazeného parkovacího stání také
  • umístění reklamního zařízení také
   • druh a obsah reklamy
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou nebo osobně přímo na podatelnu, popř. lze žádost podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy žádosti budou doručeny poštou nebo osobně.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jedná-li se o povolení zvláštního užívání komunikace na území městské části Brno-střed, podává žadatel žádost na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 2, příp. Měnínská 4, 601 69 Brno nebo elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno_cz

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy
  • 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace

   Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace je možné zaslat:
  • poštou na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, Brno
  • elektronicky na adresu: podatelna.stred@brno_cz
  • prostřednictvím datové schránky
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář "Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace dle ust. § 25 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění" a formulář „Přihlášení (oznamovací povinnost) k záboru veřejného prostranství“ lze získat buď na Odboru dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed, nebo je možné jej získat na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.

  pdf.png FI_OddD_1/2 - žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - reklamní zařízení
  pdf.png FI_OddD_2/2 - žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - restaurační zahrádky
  pdf.png FI_OddD_3/2 - žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopové práce
  pdf.png FI_OddD_4/2 - žádost o vyhrazené parkovací stání
  pdf.png FI_OddD_5/2 - žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P
  pdf.png FI_OddD_6/2 - žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky
  pdf.png FI_OddD_7/2 - žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - stánkový prodej, předsunutý prodej

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • místní poplatek dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích.
  Poplatky lze uhradit hotově, popř. platební kartou na pokladně ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, příp. Měnínská 4, Brno nebo bankovním převodem, popř. složenkou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníci:
  Brněnské komunikace, a. s.,

  Dotčení:
  MMB Odbor dopravy,
  PČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 602 00,

  V případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce i:
  Hasičský záchranný sbor JmK ÚO Brno město
  Územní středisko záchranné služby v Brně
  Dopravní podnik města Brna, a.s.
  Městská policie
  Zdravotnická záchraná služba JMK Brno

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Před zvláštním užíváním komunikace požádat správce komunikace (Brněnské komunikace a.s.) o fyzické předání komunikace a jejích součástí v obvodu plochy záboru. Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace do vozovky min. 3 dny před realizací uzavírky oznámit Středisku územní a záchranné služby, Hasičskému záchrannému sboru města Brna, Policii ČR a Městské policii termín zahájení.
  Dopravní značení osadit 7 dnů před termínem zahájení.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna.stred@brno_cz
  Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5 dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění
  • nařízení SMB č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", v aktuálním znění
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • aktuální vyhláška o místních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k Odboru dopravy MMB, podáním učiněným na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-střed nebo přímo do protokolu u příslušného referenta, popř. lze odvolání odevzdat poštovní přepravě. Odvolání nemá odkladný účinek.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lze udělit pokutu až do výše 500 000,- Kč.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  ----------

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odboru dopravy, telefonní čísla:

  - vyhrazená parkovací stání
  Ing. Petra Štěpánková, tel. +420 542 526 176
  Mgr. Eva Sedláková, tel. +420 542 526 177
  Mgr. Jiřina Fischerová, tel. +420 542 526 182

  - umístění stav. záboru na komunikaci, výkopové práce
  Daniela Janečková, tel. +420 542 526 185
  Lenka Polánková, tel. +420 542 526 172

  - inženýrské sítě
  Lenka Polánková, tel. +420 542 526 172 (zástup Daniela Janečková, tel. +420 542 526 185)

  - restaurační zahrádky
  Mgr. Jitka Vaněčková, tel. +420 542 526 174 (zástup Ludmila Kaloudová, tel. +420 542 526 169)

  - stánkový a předsunutý prodej
  Gabriela Lösslová, tel. +420 542 526 173 (zástup Mgr. Iveta Maruščáková, tel.+420 542 526 183)

  - zábory a akce v historickém centru Brna (Moravské nám., nám. Svobody, Dominikánské nám.)
  Mgr. Iveta Maruščáková, tel. +420 542 526 183 (zástup Jiří Urban, tel. +420 542 526 170)

  - kontrola
  Ludmila Kaloudová, tel. +420 542 526 169
  Mgr. Eva Sedláková, tel. +420 542 526 177

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Agenda ÚMČ Brno-střed
  - Žádost o povolení částečné nebo úplné uzavírky a zvláštního užívání komunikace

  Agenda MMB
  - Žádosti o zvláštní užívání komunikace ZAKOs (Základní komunikační systém - komunikace spadající do výkonu státní správy MMB - téměř veškeré komunikace, po kterých jezdí MHD, popř. je možno získat seznam na ÚMČ BS nebo MMB) je zapotřebí si vyřídit povolení na Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno (info: www.brno.cz > potřebuji si vyřídit > další postupy k vyřízení).

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  ----------

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2020

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 7. 2020

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Předvolební akce... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 00:00 - 11. 10. 2020, 00:00
Spolu pro Moravu (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 09:00 - 4. 10. 2020, 18:00
Zahájení sezony... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 1. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Letní taneční kurz (Akce třetích stran)
1. 09. 2020, 18:00 - 1. 09. 2020, 21:00
2 Vaňkovka Fest 2020 (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 16:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed a... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 18:00 - 16. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 19:00 - 2. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
2. 09. 2020, 20:00 - 2. 09. 2020, 22:00
3 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 19:00
Vernisáž... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 17:00 - 3. 09. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 09. 2020, 19:00 - 3. 09. 2020, 22:00
4 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 08:00 - 6. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 19:00 - 4. 09. 2020, 22:00
Canarro (Akce třetích stran)
4. 09. 2020, 20:00 - 4. 09. 2020, 21:00
5 Luďkův běh (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 09:15 - 5. 09. 2020, 11:00
Modlitební průvod... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 11:30 - 5. 09. 2020, 12:30
Přísaha PČR -... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 13:00 - 5. 09. 2020, 17:00
Exit on the street (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 18:00 - 5. 09. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
5. 09. 2020, 19:00 - 5. 09. 2020, 22:00
6 Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 20. 09. 2020, 18:00
Spolu pro Moravu... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 09:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Lužánecká Open (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 14:00 - 6. 09. 2020, 22:00
Společenské... (Akce třetích stran)
6. 09. 2020, 15:00 - 6. 09. 2020, 18:00
7 Kam kráčíš Brno? (Akce třetích stran)
7. 09. 2020, 00:00 - 30. 09. 2020, 23:59
8 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 06:00 - 8. 09. 2020, 22:00
Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 10:00 - 8. 09. 2020, 11:30
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
8. 09. 2020, 17:00 - 8. 09. 2020, 20:00
9 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 10:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 09. 2020, 20:00 - 9. 09. 2020, 22:00
10 Jarmark - ZŠ a MŠ... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 08:00 - 10. 09. 2020, 20:00
Setkání s... (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 17:00 - 10. 09. 2020, 19:00
Módní přehlídka (Akce třetích stran)
10. 09. 2020, 18:30 - 10. 09. 2020, 22:00
11 RFK: Poslední... (Akce třetích stran)
11. 09. 2020, 19:00 - 13. 09. 2020, 22:00
12 Pouť smíření (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 08:30 - 12. 09. 2020, 19:30
Den s... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 09:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Bermudskej... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 12:00 - 12. 09. 2020, 22:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 13:00 - 12. 09. 2020, 18:00
Uctění památky... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:00 - 12. 09. 2020, 17:00
Protest proti... (Akce třetích stran)
12. 09. 2020, 15:30 - 12. 09. 2020, 19:00
13 Pétanquový turnaj (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 11:00 - 13. 09. 2020, 17:00
Kulturně-společen... (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 14:00 - 13. 09. 2020, 18:00
Benefiční koncert (Akce třetích stran)
13. 09. 2020, 16:00 - 13. 09. 2020, 22:00
14 15 Cyklus přednášek... (Akce třetích stran)
15. 09. 2020, 10:00 - 15. 09. 2020, 11:30
16 Volební stánek... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 10:00 - 30. 09. 2020, 18:00
9. Evropské hry... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 11:00 - 16. 09. 2020, 13:00
Promítání... (Akce třetích stran)
16. 09. 2020, 19:00 - 16. 09. 2020, 21:50
17 Brno Design Days... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 08:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 19:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 17:00 - 17. 09. 2020, 22:00
Koncert Yap Snow... (Akce třetích stran)
17. 09. 2020, 18:30 - 17. 09. 2020, 22:00
18 Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 09:00 - 18. 09. 2020, 19:00
Festival... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 22:00
Slavnosti vína 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 11:00 - 26. 09. 2020, 22:00
Ovínění na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 14:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Jakubák 2020 (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
18. 09. 2020, 17:00 - 18. 09. 2020, 22:00
19 Běh pro Paměť... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:00 - 19. 09. 2020, 15:00
Den za Moravu! (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 08:30 - 19. 09. 2020, 13:00
Svatba (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 12:30
Svatba,... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:00 - 19. 09. 2020, 13:00
BABYLONFEST -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 11:30 - 19. 09. 2020, 21:00
Secretly... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Oslava narozenin... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 16:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
Dj Session -... (Akce třetích stran)
19. 09. 2020, 17:00 - 19. 09. 2020, 22:00
20 Víkendový retreat... (Akce třetích stran)
20. 09. 2020, 10:00 - 20. 09. 2020, 16:00
21 Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 08:00 - 5. 10. 2020, 20:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 10:00 - 2. 10. 2020, 18:00
Riviéra Student... (Akce třetích stran)
21. 09. 2020, 20:00 - 22. 09. 2020, 03:00
22 23 Vysílání s hosty... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 07:00 - 23. 09. 2020, 19:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 17:30
Za oběti... (Akce třetích stran)
23. 09. 2020, 17:00 - 23. 09. 2020, 19:00
24 Oktoberfest na... (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 11:00 - 27. 09. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
24. 09. 2020, 17:00 - 24. 09. 2020, 19:00
25 Živá hudba na... (Akce třetích stran)
25. 09. 2020, 17:00 - 25. 09. 2020, 22:00
26 Běh pro Hospic... (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 08:00 - 26. 09. 2020, 12:00
Narozeninová oslava (Akce třetích stran)
26. 09. 2020, 14:00 - 26. 09. 2020, 22:00
27 Den seniorů (Akce třetích stran)
27. 09. 2020, 13:00 - 27. 09. 2020, 17:00
28 29 Koncert Talaqpo (Akce třetích stran)
29. 09. 2020, 20:00 - 29. 09. 2020, 21:30
30 Odhalení... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 09:00 - 30. 09. 2020, 09:30
Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
30. 09. 2020, 10:00 - 3. 10. 2020, 22:00
       
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.