Povolení tombol ve smyslu zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění

Životní situace

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  TOM_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Povolení tombol ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění.

 4. Základní informace k životní situaci
  Za tombolu je považována akce (slosování) umožňující hmotnou výhru, o které rozhoduje náhoda, nikoliv zručnost, zkušenost nebo znalost účastníka. V tombole mohou být slosovány losy v papírové formě, které jsou očíslovány, opatřeny razítkem provozující organizace (podléhá odsouhlasení povolujícího orgánu). Užití státních symbolů na losech je zakázáno.
  Povolit (ÚMČ Brno-střed) lze pouze tombolu s herní jistinou do 50 000,- Kč, kdy úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a větší než 50% herní jistiny. Vyplácené odměny fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesáhnout 10% z ceny losu jimi prodaných.
  Slosování tomboly musí být veřejné a v případě herní jistiny od 20 000 Kč do 50 000,- Kč je nutná účast orgánu státního dozoru.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Provozovatelem tomboly může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je bez zahraniční majetkové účasti. Za subjekt jedná oprávněná osoba.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost podává žadatel písemně.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením žádosti s příslušnými přílohami úřadu ÚMČ města Brna, Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě tomboly s herní jistinou do 50 000,- Kč na území MČ Brno-střed se žádost podává na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská2, 601 69 Brno. V případě tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč se žádost podává na MF ČR v Praze.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Žádost o povolení tomboly s uvedením všech příloh lze podat:

  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno
  • prostřednictvím datové schránky
  • elektronicky na adresu podatelna(zavináč)brno-stred.cz s elektronicky ověřeným podpisem
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

  Žadatel má povinnost písemně podat žádost v dostatečném předstihu před konáním tomboly.

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost musí obsahovat:

  • název a sídlo pořadatele tomboly, IČ, kontaktní osobu
  • název pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kdy a kde bude slosování)
  • oznámení účelu, na který bude použita část výtěžku
  • počet vydaných losů a cena jednoho losu
  • počet výher a celkovou cenu výher
  • lhůtu a místo pro vyzvednutí výher
  • jméno, příjmení, bydliště loterního zástupce

  V přílohách žádosti musí být seznam věcných výher, doklad o bezúhonnosti statutárního orgánu žadatele (výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce), doklad o bezúhonnosti loterního zástupce (výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce), vzor losu a herní plán, které schvaluje povolovací orgán.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny jednotné předepsané formuláře. Doporučujeme využít níže uvedené, případně lze potřebný formulář získat na Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

  rtf.png Žádost o povolení tomboly a věcné loterie
  pdf.png Žádost o povolení tomboly a věcné loterie
  rtf.png Herní plán tomboly
  pdf.png Herní plán tomboly

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění stanoví v položce č. 21 sazebníku, který je přílohou k tomuto zákonu následující správní poplatky:

  • za vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (vztahuje se i na tombolu) 5 000,- Kč
  • za změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry (vztahuje se i na tombolu) 3 000,- Kč

  V návaznost na rozhodnutí ministra financí č. j. MF-85947/2013/39-3903 ze dne 22. listopadu 2013 byla subjektům, kterým vznikla poplatková povinnost podle pol. č. 21 sazebníku, který je přílohou k zák. č. 634/2004 Sb., pro období od 1. 1. 2014 prominuta část správních poplatků pro případ loterií nebo jiných podobných her uvedených v §2 písm. b) zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

  Správní poplatek za vydání povolení k provozování tomboly pro období od 1. 1. 2014 tedy činí 500,- Kč a správní poplatek za změnu povolení k provozování tomboly pro období od 1. 1. 2014 činí 300,- Kč.

  Poplatek lze hradit hotově nebo platební kartou na pokladně úřadu nebo bankovním převodem na účet ÚMČ města Brna, Brno-střed, popřípadě složenkou. Žadatel musí použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při doložení všech náležitostí žádosti je povolení vydáno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě tomboly s herní jistiny od 20 000 Kč do 50 000,- Kč je nutná účast orgánu státního dozoru. Státní dozor je v tomto případě pracovník městského úřadu ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, který má k tomuto oprávnění.
  O průběhu slosování sepíše loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů, který odevzdá na ÚMČ Brno-střed, Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádost o povolení tomboly lze podat elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na el. adresu podatelna(zavináč)brno-stred.cz. A následně pak zaslat přílohy poštou a nebo je doručit na podatelnu úřadu ÚMČ Brna-střed.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění.

 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí úřadu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-střed, Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě, že tombola bude provozována bez povolení, nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v zákoně o loteriích, herním plánem nebo s podmínkami, které byly v povolení uloženy může být uložena pokuta až do výše 150 000,- Kč.

 21. Nejčastější dotazy
  ----------

 22. Další informace
  Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.
  Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  ----------

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Pořadatel plesu nebo jiné kulturní akce na které bude probíhat tombola má za povinnost oznámit konání plesu na Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy a majetku, Oddělení dopravy, ÚMČ města Brna, Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Pracovníci Odboru dopravy a majetku, Oddělení dopravy ÚMČ města Brna, Brno-střed
  Mgr. Iveta Maruščáková – tel.: 542 526 194
  Mrg. Jitka Veněčková – tel.: 542 526 174

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01. 09. 2016

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01. 09. 2016

 29. Datum konce platnosti popisu
  31. 12. 2016

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31