Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  VST_02

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték (dále jen „akce“).

 4. Základní informace k životní situaci
  Pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků se řídí dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, a č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2009).

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická nebo právnická osoba („pořadatel“).

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámení podává pořadatel písemně, nejméně 5 pracovních dnů před konáním akce, a to buď na příslušném formuláři vydaném Odborem právním a organizačním ÚMČ Brno-střed, nebo individuálním oznámením, ve kterém musí být uvedeno:

  • Jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele,
  • Označení druhu podniku, resp. opakujících se podniků,
  • Datum a místo konání,
  • Očekávaný počet účastníků podniku,
  • Počet členů pořadatelské služby starších 18 let,
  • Účel a předpokládaný průběh akce,
  • Popř. další údaje sloužící k rychlejší a operativnější komunikaci s úřadem (např. tel. č., e-mailová adresa apod.)

  Uvedená ohlašovací povinnost platí i v případě akcí osvobozených od poplatku nebo poplatku nepodléhajících. Žádá-li pořadatel výjimku z vyhlášky č. 20/2009, musí postupovat v souladu s čl. 4 vyhl. 20/2009 a vyhl. 11/2011 statutárního města Brna a písemná žádost o výjimku musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

  Pořadatel nebo provozovatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu, přičemž noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle z.č. 251/2016 Sb.. o některých přestupcích, rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.

  Pořadatel nebo provozovatel je též povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy a zavazuje se, že přijme taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejnižší míru.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Doručením písemného oznámení o konání akce na ÚMČ Brno-střed.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Koná-li se akce pouze na území městské části Brno-střed, podává pořadatel oznámení o konání akce na ÚMČ Brno-střed, Odbor právní a organizační, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Přesahuje-li akce hranice územního obvodu ÚMČ Brno-střed, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí. Pokud se má akce uskutečnit na veřejně přístupném prostranství, je pořadatel povinen vyřídit v dostatečném předstihu povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů před uskutečněním pořádané akce.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Oznámení o konání akce je možné zaslat:

  • poštou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
  • elektronicky na adresu podatelna.stred@brno_cz s elektronicky ověřeným podpisem,
  • elektronicky přes datovou schránku (ID datové schránky: qykbwe7)
  • doručit osobně na podatelnu ÚMČ Brno-střed, případně na ÚMČ Brno-střed, Odbor právní a organizační, Dominikánská 2, Brno.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  ----------

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář „Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték“ lze získat buď  na Odboru právním a  organizačním ÚMČ Brno-střed, nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-střed.

  pdf.png FI_OPO_2/2 - oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku (s výjimkou poplatku za zábor veřejného prostranství)

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  ----------

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  ----------

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Oznámení o konání shromáždění s ověřeným elektronickým podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, lze učinit na el. adrese podatelna.stred@brno_cz.
  Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu. Dále je možné použít doručení přes elektronickou datovou schránku.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Obecně závazná vyhláška č. 20/2009 a č. 11/2011 Statutárního města Brna
 18. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecním zřízení)
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  ----------

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Pořadatel veřejnosti přístupného podniku, konaného na veřejném prostranství, je povinen zajistit na místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení. Porušením této povinnosti se pořadatel dopustí přestupku proti pořádku v územní samosprávě a za tento jí může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč či přestupku proti veřejnému pořádku, za který jí může být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč.

  Pořadatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu (mezi 22.00 a 6.00 hod.). Porušením této povinnosti se pořadatel dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, za který jí může být uložena pokuta až 10.000 Kč. Dále je pořadatel povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy.

 21. Nejčastější dotazy
  Jak mám postupovat v případě, že chci uspořádat kulturní/sportovní akci a součástí této akce bude pódium, stolek, stánek apod.?

  V případě konání akce na veřejném prostranství typu místní komunikace, jehož součástí bude umístění jakéhokoli druhu záboru (stolek, stánek, pódium, apod.) je nutné požádat o povolení příslušný silniční správní úřad, kterým je Odbor dopravyÚMČ Brno-střed, Mgr. Ivetu Maruščákovou, tel. +420 542 526 183.

  V případě konání akce na veřejném prostranství typu veřejná zeleň, je potřeba kontaktovat Odbor životního prostředí, Ing. Radku Pazourkovou, tel. +420 542 526 163, pro bližší informace.

 22. Další informace
  Po domluvě s příslušným odborem ÚMČ BS může být akce zveřejněna na webových stránkách ÚMČ BS.

 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Telefonicky na ÚMČ Brno-střed, Odbor právní a organizační, 542 526 378.

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy ÚMČ Brno-střed nebo uzavřít dohodu o dočasném užívání veřejného prostranství na Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed, a to podle lokality určené pro shromáždění.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor právní a organizační, ÚMČ Brno-střed.

 26. Kontaktní osoba
   Mgr. Jana Plechlová, vedoucí Odboru organizačního a právního, tel. +420 542 526 380.

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 3. 2019

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 7. 2020

 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 Předvolební... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 00:01 - 15. 10. 2020, 23:59
Street Floorball... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 07:00 - 1. 08. 2020, 20:00
Brasil Fest Brno... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 09:00 - 2. 08. 2020, 09:00
Luďkův běh (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 09:15 - 1. 08. 2020, 11:00
Koncert... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 18:00 - 31. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 08. 2020, 19:00 - 1. 08. 2020, 22:00
2
3 Hrátky, hry a... (Akce třetích stran)
3. 08. 2020, 08:00 - 7. 08. 2020, 16:00
4 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
4. 08. 2020, 17:00 - 4. 08. 2020, 20:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
4. 08. 2020, 18:00 - 19. 08. 2020, 22:00
5 Pivní festival Brno (Akce třetích stran)
5. 08. 2020, 10:00 - 8. 08. 2020, 22:00
Uprostřed -... (Akce třetích stran)
5. 08. 2020, 15:00 - 16. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
5. 08. 2020, 20:00 - 5. 08. 2020, 22:00
6 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 17:00 - 6. 08. 2020, 19:00
Pieta za oběti... (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 18:00 - 6. 08. 2020, 19:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 18:30 - 6. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 19:00 - 6. 08. 2020, 22:00
Chytrý kvíz v parku (Akce třetích stran)
6. 08. 2020, 20:00 - 31. 08. 2020, 22:00
7 Hudební promořování (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 14:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 17:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 17:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Kulturní... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 17:00 - 4. 09. 2020, 19:30
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 19:00 - 7. 08. 2020, 21:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 19:00 - 7. 08. 2020, 22:00
Elán revival &... (Akce třetích stran)
7. 08. 2020, 19:00 - 7. 08. 2020, 22:00
8 Flamenco večer (Akce třetích stran)
8. 08. 2020, 16:00 - 8. 08. 2020, 22:00
Elel a Nicmockvintet (Akce třetích stran)
8. 08. 2020, 19:00 - 8. 08. 2020, 22:00
9 KLub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 08. 2020, 15:00 - 9. 08. 2020, 16:00
10 Sportovní a... (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 08:00 - 14. 08. 2020, 16:00
Měsíční noc na... (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 14:00 - 16. 08. 2020, 23:59
Taneční workshop (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 18:00 - 10. 08. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
10. 08. 2020, 21:30 - 16. 08. 2020, 23:59
11 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
11. 08. 2020, 19:00 - 11. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 08. 2020, 19:00 - 11. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
11. 08. 2020, 21:00 - 11. 08. 2020, 22:00
12 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
12. 08. 2020, 18:00 - 12. 08. 2020, 22:00
KLub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
12. 08. 2020, 19:00 - 12. 08. 2020, 21:00
Malej a velká:... (Akce třetích stran)
12. 08. 2020, 19:00 - 12. 08. 2020, 22:00
13 Maraton hudby Brno (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 00:00 - 16. 08. 2020, 23:59
Koncert Moniky... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 08:00 - 14. 08. 2020, 23:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 17:00 - 13. 08. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 19:00 - 13. 08. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 19:00 - 13. 08. 2020, 21:00
Hannover-Brno-Trio (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 19:00 - 13. 08. 2020, 20:00
Odysea Mariana... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 20:30 - 13. 08. 2020, 21:30
Jaromír Honzák... (Akce třetích stran)
13. 08. 2020, 22:00 - 13. 08. 2020, 23:00
14 Open air - živá... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 00:00 - 29. 08. 2020, 23:59
Den Brna -... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 08:00 - 15. 08. 2020, 22:00
Den Brna (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 09:00 - 16. 08. 2020, 16:00
Na prknech,... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 10:00 - 16. 08. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 17:00 - 14. 08. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 18:00 - 14. 08. 2020, 22:00
Marsalisovy... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 18:30 - 14. 08. 2020, 19:15
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 19:00 - 14. 08. 2020, 22:00
S.V.A. Trio (Akce třetích stran)
14. 08. 2020, 20:00 - 14. 08. 2020, 20:55
15 Setkání flašinetárů (Akce třetích stran)
15. 08. 2020, 13:00 - 16. 08. 2020, 18:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 08. 2020, 19:00 - 15. 08. 2020, 22:00
16 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 08. 2020, 19:00 - 16. 08. 2020, 22:00
17 Hýbej se a tvoř (Akce třetích stran)
17. 08. 2020, 08:00 - 21. 08. 2020, 16:00
18 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
18. 08. 2020, 17:00 - 18. 08. 2020, 20:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
18. 08. 2020, 20:00 - 18. 08. 2020, 22:00
19 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
19. 08. 2020, 19:00 - 19. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
19. 08. 2020, 20:00 - 19. 08. 2020, 22:00
20 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
20. 08. 2020, 17:00 - 20. 08. 2020, 19:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
20. 08. 2020, 18:30 - 20. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
20. 08. 2020, 19:00 - 20. 08. 2020, 22:00
21 Grilování s... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 17:00 - 21. 08. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 19:00 - 21. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 19:00 - 21. 08. 2020, 22:00
Gulo Čar pro... (Akce třetích stran)
21. 08. 2020, 20:00 - 21. 08. 2020, 21:00
22 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 08. 2020, 19:00 - 22. 08. 2020, 22:00
Antonín Fajt Trio (Akce třetích stran)
22. 08. 2020, 20:00 - 22. 08. 2020, 21:00
23 Janoušek-Wróblews... (Akce třetích stran)
23. 08. 2020, 19:00 - 23. 08. 2020, 20:00
Z-Country Paradise (Akce třetích stran)
23. 08. 2020, 20:30 - 23. 08. 2020, 23:00
24 Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
24. 08. 2020, 17:00 - 24. 08. 2020, 18:00
25 Narozeniny Lokál... (Akce třetích stran)
25. 08. 2020, 17:00 - 25. 08. 2020, 22:00
26 Společenská... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 17:00 - 26. 08. 2020, 20:00
Pochod pro život (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 17:00 - 26. 08. 2020, 18:30
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 18:00 - 26. 08. 2020, 22:00
Uprostřed & Café... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 18:00 - 26. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 20:00 - 26. 08. 2020, 22:00
NOCZ and Choir (Akce třetích stran)
26. 08. 2020, 20:00 - 26. 08. 2020, 22:00
27 Uprostřed &... (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 16:00 - 27. 08. 2020, 22:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 17:00 - 27. 08. 2020, 19:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 17:30 - 27. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
27. 08. 2020, 19:00 - 27. 08. 2020, 22:00
28 Otevřená radnice... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 13:30 - 28. 08. 2020, 23:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 17:00 - 28. 08. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 17:00 - 28. 08. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 17:00 - 28. 08. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
28. 08. 2020, 19:00 - 28. 08. 2020, 22:00
29 Hudební... (Akce třetích stran)
29. 08. 2020, 14:00 - 29. 08. 2020, 22:00
Babí léto a... (Akce třetích stran)
29. 08. 2020, 14:00 - 29. 08. 2020, 22:00
30
31 Ape food... (Akce třetích stran)
31. 08. 2020, 09:00 - 5. 09. 2020, 20:00
           
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.