Pečovatelská služba

Pečovatelská služba MČ Brno–střed je tradiční sociální službou, poskytuje ambulantní nebo terénní službu seniorům a občanům se zdravotním postižením.   

MČ Brno-střed má registrovány dvě sociální služby - pečovatelskou službu a centrum denních služeb.

Mezi ambulantní služby patří:

 • střediska osobní hygieny
 • centrum denních služeb
 • provoz prádelen pečovatelské služby
 • domy s pečovatelskou službou

Mezi terénní služby patří:

 • rozvoz obědů
 • péče a služby v domácnostech uživatelů

O poskytování sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb.

Městská část Brno-střed vykonává pečovatelskou službu pro:

 • tyto ulice městské části Brno-střed:
  Anenská, Ant. Procházky, Bakalovo nábřeží, Bašného, Bašty, Beethovenova, Běhounská, Bělidla, Besední, Bezručova, Biskupská, Brandlova, Celní, Česká, Denisovy sady, Divadelní, Dominikánská, Dvorského, Dvořákova, Františkánská, Gallašova, Gorazdova, Grmelova, Havlenova, Hlídka, Hlinky, Hluboká, Horní, Hrad, Hroznova, Husova, Hybešova, Chorázova, Jakubské náměstí, Jakubská, Jánská, Jeřabinová, Jezuitská, Jílová, Jircháře, Josefská, Joštova, Kalvodova, Kamenná, Kamenomlýnská, Kapucínské náměstí, Kamenná čvrť, Kobližná, Komenského náměstí, Kopečná, Kozí, Křídlovická, Křížkovského, Křížová, Květinářská, Květná, Leitnerova, Lipová, Ludmily Konečné, Malinovského náměstí, Masarykova, M. Pujmanové, Mečová, Mendlovo náměstí, Měnínská, Minoritská, Moravské náměstí (část), Mozartova, Muzejní, Nádražní, Nádvorní, Náměstí Svobody, Náplavka, Neumannova, Nové Sady, Novobranská, Oblouková, Opletalova, Orlí, Panská, Pekařská, Pellicova, Peroutkova, Petrov, Petrská, Pisárky, Pivovarská, Pohořelec, Polní, Poříčí, Poštovská, Pražákova (část), Preslova (část), Průchodní, Pšeník, Radnická, Rašínova, Renneská, Rooseweltova, Rovná, Rybářská, Schovaná, Skrytá, Sladova, Sobotkova, Solniční, Soukenická, Sovinec, Starobrněnská, Stráň, Strž, Středová, Studánka, Sukova, Šilingrovo náměstí, Táborského nádvoří, Tomešova, Trýbova, Tvrdého (část), Údolní, Úvoz (část), Václavská, Vachova, Veselá, Veslařská (část), Vídeňská, Vinařská, Vinohrady, Vodní, Vojtova, Vsetínská, Vysoká, Výstavní, Výšina, Ypsilantiho, Zahradnická, Zámečnická, Zedníkova, Zelný trh, Žlutý Kopec.
 • městskou část Brno-Bohunice
 • městskou část Brno-Bosonohy
 • městskou část Brno-Kohoutovice
 • městskou část Brno-Nový Lískovec
 • městskou část Brno-Starý Lískovec

Vedoucí Odboru pečovatelské služby

Ing. Bc. Kateřina Houzarová
tel. +420 542 526 335
e-mail: katerina.houzarova@brno-stred_cz

Sociální pracovnice pečovatelské služby

Ekonomicko-hospodářský pracovník pečovatelské služby

Ing. Zdeňka Štěpničková, tel. +420 542 526 124, +420 543 212 702,

Metodik

tel. +420 542 526 122, +420 543 212 702

Poslání pečovatelské služby

Pečovatelská služba MČ Brno-střed je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a zdravotně postiženým setrvávat ve svých domovech, umožňuje zachovat v maximální míře jejich dosavadní způsob života, kvalitu a soběstačnost, nepřetrhávat vazby na příbuzné a blízké.
Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život.

Pečovatelská služba - základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

pdf.png Ceník úkonů pečovatelské služby
pdf.png Žádost o zavedení pečovatelské služby
pdf.png Souhlas se zpracováním osobních údajů - Nádvorní 1
pdf.png Smlouva a vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby


Cíle pečovatelské služby

 • dlouhodobé
 • krátkodobé

Cíl služby k uživateli:
Podpora a pomoc v domácím prostředí, která vede k zachování běžného způsobu života, spokojenosti a částečné soběstačnosti uživatele v kruhu rodiny nebo přátel.

Cílová skupina

Do naší cílové skupiny patří :

 • senioři (osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení)
 • rodiny s dítětem/dětmi (jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby)

Věková struktura cílové skupiny:

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Pečovatelská služba může odmítnout své služby v těchto případech:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav žadatele vyžaduje stálou péči 24 hod. denně
 • poskytovatel vypověděl žadateli v době kratší než 6 měsíců smlouvu o poskytování služby  z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy

Zásady (principy) poskytování sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována na:

 • partnerský a rovný přístup ke všem uživatelům
 • respektování základních lidských práv uživatele
 • respektování vlastní vůle uživatele a práv na soukromí a důstojnost
 • pomoc vytvářet domov na základě individuálních potřeb
 • podpora k soběstačnosti
 • nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje

Pečovatelská služba je poskytována týmem profesionálních pracovníků, vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitních služeb.
Pečovatelská služba se poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění pozdějších předpisů a za úhradu podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění pozdějších předpisů.

Bezplatně se tato služba poskytuje

 • účastníkům odboje a osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru
 • pozůstalým manželům (manželkám) po těchto osobách, starším 70 let
 • rodinám, kde se narodily trojčata nebo vícerčata.

Střediska osobní hygieny

 • Brno, Lipová 31
 • Brno, DPS Hybešova 65a
 • Brno, DPS Zderadova 5
 • Brno, Křídlovická 13
  Tyto střediska zajišťují poskytování hygienických služeb pro uživatele, kteří potřebují osobní dopomoc nebo jejich domácnost není vybavena hygienickým zařízením. Ve střediscích osobní hygieny se provádějí koupele a zástříh vlasů a nehtů
  Do střediska osobní hygieny dochází uživatelé sami nebo jsou dováženi za úhradu vozidly pečovatelské služby (dle zdravotního stavu uživatele nebo na jeho přání)
  Provozní doba střediska osobní hygieny: Po - Pá od 7.00 do 15.30 hod.


Centrum denních služeb

Poslání centra denních služeb
Poskytuje ambulantní služby osobám, které nechtějí nebo nemohou být samy, chtějí být ve společnosti svých vrstevníků a které potřebují pomoc při zajištění péče o svoji osobu. Pro uživatele je připraven aktivizační program k posílení jejich schopností a dovedností.

Cílem je umožnit pobyt v příjemném prostředí a využití aktivizací, které podporují udržení soběstačnosti.

Služby poskytované v centru denních služeb - základní činnosti:


Cílová skupina

Centrum denních služeb poskytuje služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří nechtějí nebo nemohou být sami ve svém domácím prostředí a potřebují pomoc jiné osoby.

Do naší cílové skupiny patří:

 • mladší senioři
 • starší senioři

Zásady (principy) poskytování sociální služby

 • partnerský a rovný přístup ke všem uživatelům
 • respektování základních lidských práv uživatele
 • respektování vlastní vůle uživatele a práv na soukromí a důstojnost
 • podpora k soběstačnosti, posilování schopností či dovedností
 • respektování práv na přiměřené riziko
 • nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje

Služba v centru denních služeb je poskytována týmem profesionálních pracovníků, vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitních služeb.
Poskytuje se na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění pozdějších předpisů a za úhradu podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění pozdějších předpisů.
 
Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi osobou a poskytovatelem sociální služby.

Domy s pečovatelskou službou (DPS)

Jedná se o domy, kde každý obyvatel má nájemní smlouvu. Byty v domech s pečovatelskou službou mají charakter bytů v domech zvláštního určení. Pečovatelská služba je zajišťována pracovníky ve středisku pečovatelské služby, které je umístěno přímo v domě, nebo prostřednictvím terénní služby.
Provoz pečovatelské služby je ve dnech Po–Pá od 7.00 do 15.30 hod. Některé základní činnosti pečovatelské služby mohou být poskytovány do 17.00 hod.
Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou mohou občané s trvalým pobytem v MČ Brno-střed podat na Odboru sociálním a zdravotním, Měnínská 4, 1. patro, dv. č. 105, paní Eva Šobková, Dis. - tel.: +420 542 526 210, nebo na Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

Přehledný návod žádosti:
Potřeba bydlení v domě zvláštního určení - žádost o byt v domě s pečovatelskou službou Potřeba bydlení v domě zvláštního určení - žádost o byt v domě s pečovatelskou službou 
Podrobný popis životní situace zde

Jednotlivé domy s pečovatelskou službou kde zajišťuje pečovatelskou službu MČ Brno–střed:

 • DPS Hybešova 65a (Brno-střed) – má 46 bytů 1+KK, 2 byty 2+KK, 16 bezbariérových bytů 1+KK
  Sociální pracovník je zde každou středu od 7.00 – 15.30 hod.
  Péče je zajišťování terenní službou: Po – Pá od 7.00 – 15.30 hod.
  Kontakt na DPS Hybešova 65a: tel. +420 543 213 463
 • DPS Křenová 39 (Brno-střed)- má 42 svobodáren, z toho 6 bezbariérových svobodáren.
  Sociální pracovník je zde každou středu od 7.00 – 11.00 hod.
  Pracovník v sociálních službách je zde ve dnech Po – Pá od 7.00 – 15.30 hod.
  Kontakt na DPS Křenová 39 : tel. +420 543 256 020
 • DPS Zderadova 5 (Brno-střed) – má 30 jednopokojových bytů (z toho 4 byty bezbariérové) a 10 bytů dvoupokojových.
  Sociální pracovník je zde každou středu od 11.30 – 15.30 hod.
  Pracovník v sociálních službách je zde ve dnech Po – Pá od 7.00 – 15.30 hod.
  Kontakt na DPS Zderadova 5: tel. +420 778 752 413
 • DPS Kosmonautů 23 (Brno-Starý Lískovec) – má 20 jednopokojových bytů a 25 svobodáren.
  Sociální pracovník je zde každé úterý od 7.00 – 15.30 hod.
  Pracovník v sociálních službách je zde ve dnech Po - Pá od 7.00 – 15.30 hod.
  Kontakt na DPS Kosmonautů 23: tel. +420 547 351 002
 • DPS Libušina tř. 8 (Brno-Kohoutovice) – má 77 svobodáren (z toho 3 bezbariérové byty), 17 jednopokojových bytů.
  Sociální pracovník je zde každý čtvrtek od 7.00 – 15.30 hod.
  Pracovník v sociálních službách je zde ve dnech Po - Pá od 7.00 – 15.30 hod.
  Kontakt na DPS Libušina tř. 8: tel. +420 547 381 213
 • DPS Křídlovická 13 (Brno – Staré Brno) – má 18 bytů, z toho 12 bytů 1 + KK a 6 bytů 2 + KK. Sociální pracovník je přítomen každou středu v odpoledních hodinách. Péče je zajišťována terénní službou dle potřeb uživatelů ve dnech Po – Pá od 7.00 – 15.30 hod.
  Kontakt na DPS Křídlovická 13: tel. +420 543 212 702, +420 542 526 129

Rozvoz obědů

Jedná se o nejrozšířenější službu. Pracovníci pečovatelské služby MČ Brno-střed rozváží obědy vozidly pečovatelské služby klientům do jejich domovů. Obědy jsou připravovány ve školní jídelně Brno, Nádvorní 1.
Rozváženy jsou od pondělí do soboty.

Možnosti z výběru stravy:

 • normální strava 63,- Kč (výběr ze 3 druhů jídel)
 • výběrová strava 66,- Kč

  Diety:
 • diabetická 75,- Kč
 • žlučníková 75,-Kč

Veškeré informace ohledně odhlašování, přihlašování, změn druhů stravy vám budou podány na telefonním čísle školní jídelny: +420 543 213 232 - paní Cupáková.

Provoz prádelen pečovatelské služby

Pečovatelská služba MČ Brno-střed má v každém svém provozu prádelnu.
Uživatelům z domácností je prádlo sváženo vozidlem pečovatelské služby do nejbližší prádelny pečovatelské služby. Vyprané a vyžehlené prádlo je zpět odvezeno klientům.
V domech s pečovatelskou službou si uživatelé prádlo přinášejí sami. Pro vyprané prádlo si uživatelé přijdou nebo jim je zanese pracovník pečovatelské služby do bytu.

 

Jsme tu pro Vás.

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
  1 Oznámení o konání... (Akce třetích stran)
1. 12. 2020, 00:00 - 30. 12. 2020, 23:59
Focení monopostů... (Akce třetích stran)
1. 12. 2020, 06:00 - 1. 12. 2020, 21:00
2 3 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
3. 12. 2020, 17:00 - 3. 12. 2020, 19:00
Hromadné tancování (Akce třetích stran)
3. 12. 2020, 17:00 - 3. 12. 2020, 19:00
4 5 Luďkův běh (Akce třetích stran)
5. 12. 2020, 09:15 - 5. 12. 2020, 11:00
Čtení Bible v Brně (Akce třetích stran)
5. 12. 2020, 10:00 - 5. 12. 2020, 12:00
6
7 8 9 Cube of Truth (Akce třetích stran)
9. 12. 2020, 16:00 - 9. 12. 2020, 18:00
10 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
10. 12. 2020, 17:00 - 10. 12. 2020, 19:00
11 12 Protest (Akce třetích stran)
12. 12. 2020, 15:30 - 12. 12. 2020, 19:00
13
14 15 16 Pochod pro život (Akce třetích stran)
16. 12. 2020, 17:00 - 16. 12. 2020, 18:30
17 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
17. 12. 2020, 17:00 - 17. 12. 2020, 19:00
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 Silvestr v opeře... (Akce třetích stran)
31. 12. 2020, 20:30 - 31. 12. 2020, 20:40
     
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.