Stavební úřad

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

  pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Image Ing. Ivana Hlávková +420 542 526 400
ivana.hlavkova@brno-stred_cz
vedoucí odboru Měnínská 4 213
Image Ing. arch. Danuše Budíková

+420 542 526 420
danuse.budikova@brno-stred_cz

vedoucí Oddělení územního řízení Měnínská 4 314
Image Ing. arch. Gabriela Starychová

+420 542 526 425
gabriela.starychova@brno-stred_cz

vedoucí Oddělení stavebního řádu Měnínská 4 309
Image Ing. arch. Irena Šáchová

+420 542 526 399
irena.sachova@brno-stred_cz

vedoucí Oddělení reklam a jiných staveb dočasných Měnínská 4  
Image JUDr. Claudia Klímová

+420 542 526 405
claudia.klimova@brno-stred_cz

vedoucí Oddělení právní a organizační Měnínská 4  216

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

 

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

Přenesená působnost odboru je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), příslušnost stavebního úřadu určuje ustanovení § 13 odst. (1) písm. c) stavebního zákona.

Oddělení územního řízení

V samostatné působnosti

 • V rámci odborné způsobilosti odboru poskytuje odborně technickou a konzultační činnost pro jednání samosprávných orgánů týkající se interpretace jednotlivých ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, ke kterým je jako odbor věcně a místně příslušný.

V přenesené působnosti

 • Poskytuje podle ust. § 21 odst. 1 písm. b), c) stavebního zákona jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí a vydání územního souhlasu. 
 • Vede v souladu s ust. § 76 a násl. stavebního zákona územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s vydanou územně plánovací 38 dokumentací, cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 
 • Vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro umísťování staveb nebo zařízení, o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu dle přísl. ustanovení stavebního zákona. 
 • Se souhlasem dotčených orgánů uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která nahradí územní rozhodnutí, a to za zákonem stanovených podmínek. 
 • Na žádost žadatele vydává společné územní a stavební rozhodnutí. 
 • Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí. 
 • Vydává souhlas dle ust. § 15 stavebního zákona, speciálním stavebním úřadům k vydání povolení pro vyjmenované stavby v jejich působnosti a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí. 
 • Dle ust. § 15 stavebního zákona se vyjadřuje ke stavbám, které nevyžadují územní rozhodnutí, k vydání povolení pro vyjmenované stavby v působnosti speciálních stavebních úřadů z hlediska souladu navrhované stavby se záměry územního plánování 
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci. 
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci. 
 • Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a provádí kontrolní prohlídky.

Oddělení stavebního řádu

V samostatné působnosti

 • nevykonává

V přenesené působnosti

 • Vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru a společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení dle ust. § 104 stavebního zákona.
 •  Na základě podané žádosti posuzuje a vydává vyjádření pro stavby, terénní úpravy, zařízení, stavební úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle ust. § 103 stavebního zákona. 
 • Napomáhá stavebníkovi odstranit vady podání, žádosti. 
 • Vede stavební řízení a vydává stavební povolení. 
 • Vede společné územní a stavební řízení a vydává rozhodnutí. 
 • Vede řízení o dodatečném povolení stavby a vydává rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.
 • Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona. 
 • Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona). 
 • Povoluje změnu stavby před jejím dokončením rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby, vede řízení nebo spojené řízení o změně stavby před jejím dokončením. 
 • Na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby, nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora (certifikátu), vydává souhlas s užíváním stavby 39 nebo kolaudační souhlas, provádí kolaudační řízení, místní šetření a vydává kolaudační rozhodnutí za použití přechodných ustanovení stavebního zákona. 
 • Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz, vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 
 • Ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentaci (pasport). 
 • Povoluje a nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení. 
 • Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. 
 • Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek. 
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci. 
 • Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu, provádí kontrolní prohlídky stavby, vydává opatření a rozhodnutí ke zjednání nápravy závady zjištěné při kontrolní prohlídce stavby. 
 • Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek. 
 • Vykonává samostatnou agendu vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, která přísluší obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům. 
 • Plní funkci dotčeného orgánu v územním řízení z hlediska dopravy a komunikací dle zvláštních předpisů. 
 • Vykonává působnost stavebního úřadu na účelových komunikacích. 
 • Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního systému vedeného městem. 
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo ZKS) dle pasportního informačního systému vedeného městem. 
 • Vykonává státní dozor nad místními a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi v městské části (mimo ZKS), dle pasportního informačního systému vedeného městem. 
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu.

Oddělení reklam a jiných staveb dočasných

V samostatné působnosti

 • nevykonává

V přenesené působnosti ve vztahu k reklamním zařízením, stavbám pro reklamu a dočasné stavby

 • Vede v souladu s ust. § 87 a násl. stavebního zákona pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a posuzuje soulad záměru žadatele s vydanou územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování a požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 
 • Vede stavební řízení pro reklamní zařízení, stavby pro reklamu a dočasné stavby. 40 
 • Vydává územní souhlas nebo územní rozhodnutí pro umístění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných staveb. 
 • Vydává stavební povolení nebo souhlas s provedením staveb pro reklamu a dočasných staveb.
 • Na žádost žadatele vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 
 • Na žádost oprávněného vydává rozhodnutí o změně územního rozhodnutí. 
 • Při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora postupuje dle ust. § 117 stavebního zákona.
 •  Uzavírá s žadatelem veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 116 stavebního zákona). 
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pro územní řízení, v němž je příslušný rozhodnout ve věci. 
 • Rozhoduje o výjimce z ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v němž je příslušný rozhodnout ve věci. 
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb a zařízení. 
 • Na žádost stavebníka vede řízení o změně stavby před dokončením. 
 • Na základě závěrečné kontrolní prohlídky nebo po předložení odborného posudku autorizovaného inspektora, vydává souhlas s užíváním stavby nebo kolaudační souhlas. 
 • Povoluje předčasné užívání stavby, zkušební provoz. 
 • Povoluje a nařizuje odstranění reklamních zařízení, staveb pro reklamu a dočasných staveb. 
 • Ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby a dále ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě. 
 • Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na úhradu části nákladů při nařízení nezbytných úprav dle zákonem stanovených podmínek. 
 • Vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu.
 • Uplatňuje mimořádné postupy dle ust. § 177 stavebního zákona pro odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události nebo situace dle zákonných podmínek

Oddělení právní a organizační

V samostatné působnosti

 • nevykonává

V přenesené působnosti

 • Vyřizuje stížnosti dle ust. § 175 správního řádu proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. 
 • Vede příslušnou evidenci stížností ve své působnosti. 
 • Vede sankční řízení ve věci přestupku fyzických osob. 
 • Vede sankční řízení ve věci správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob.
 • Provádí autoremeduru dle ust. § 87 správního řádu. 
 • Provádí obnovu řízení dle ust. § 100 správního řádu. 
 • Provádí přezkum dle ust. § 156 správního řádu, vyjádření, osvědčení nebo sdělení. 
 • Provádí exekuci na nepeněžitá plnění. 
 • Připravuje podklady pro exekuci na peněžitá plnění. 41 
 • Vypracovává stanoviska ke správním žalobám v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu. 
 • Podává kasační stížnosti v rámci působnosti a činnosti Stavebního úřadu. 
 • Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu. 
 • Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 62 správního řádu. 
 • Ukládá pořádkové pokuty dle ust. § 173 stavebního zákona. 
 • Připravuje vedoucí odboru dle ust. § 14 správního řádu podklady pro rozhodnutí o vyloučení z projednávání a rozhodování věci. 
 • Zpracovává podklady pro potřeby statistiky v oblasti stavebního řádu. 
 • Podává statistická hlášení dle zvláštních předpisů o povolovaných stavbách a stavbách uvedených do užívání, a to místně příslušnému statistickému úřadu. 
 • Vede evidenci a přiděluje evidenční čísla objektům pro rekreaci na území MČ BS. 
 • Provádí příslušné činnosti v rámci evidence RUIAN a USUI dle platných předpisů v této oblasti.
 • Potvrzuje pravomocnost a vykonatelnost vydaných rozhodnutí a vede o tom evidenci. 
 • Postupuje odvolání včetně spisového materiálu k vyřízení na nadřízený orgán – Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, a vypracovává stanoviska stavebního úřadu k odvolání.
 • Na vyžádání soudů jim postupuje spisy a předkládá k nim stanoviska. 
 • Vede spisovou evidenci a připravuje skartační řízení podle příslušných předpisů. 
 • Vyhledává a poskytuje uloženou spisovou dokumentaci podle stanovených postupů. 
 • Ukládá vyřízené spisy do spisovny Stavebního úřadu. 
 • Vyřizuje administrativní agendu a vybavuje veškerou poštu za Stavební úřad. 
 • Vyhotovuje čistopisy všech písemností Stavebního úřadu.

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2018 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
        1 Společenská akce (Akce třetích stran)
1. 06. 2018, 09:30 - 1. 06. 2018, 18:00
STREET FESTIVAL (Akce třetích stran)
1. 06. 2018, 17:00 - 2. 06. 2018, 23:59
2 Protest proti... (Akce třetích stran)
2. 06. 2018, 16:00 - 2. 06. 2018, 20:00
3 Eucharistický... (Akce třetích stran)
3. 06. 2018, 17:00 - 3. 06. 2018, 18:00
4 5 Podpora... (Akce třetích stran)
5. 06. 2018, 18:00 - 5. 06. 2018, 21:30
6 7 8 VIVAT ZELŇÁK -... (Akce třetích stran)
8. 06. 2018, 08:00 - 9. 06. 2018, 14:00
9 Chuť Itálie v Brně (Akce třetích stran)
9. 06. 2018, 10:00 - 9. 06. 2018, 18:00
10 Sokolský průvod (Akce třetích stran)
10. 06. 2018, 13:00 - 10. 06. 2018, 14:00
11 12 Veletrh... (Akce třetích stran)
12. 06. 2018, 10:00 - 12. 06. 2018, 18:00
Brněnsko tanší a... (Akce třetích stran)
12. 06. 2018, 17:00 - 12. 06. 2018, 18:00
Přehlídka... (Akce třetích stran)
12. 06. 2018, 17:00 - 12. 06. 2018, 18:00
13 Bezpečnostně-prev... (Akce třetích stran)
13. 06. 2018, 12:00 - 13. 06. 2018, 14:00
XXI. ročník cyklu... (Akce třetích stran)
13. 06. 2018, 20:00 - 17. 06. 2018, 22:00
14 Taneční večer s... (Akce třetích stran)
14. 06. 2018, 11:00 - 14. 06. 2018, 22:00
Turnaj v Pétanque (Akce třetích stran)
14. 06. 2018, 15:30 - 14. 06. 2018, 22:00
15 Taneční večer s... (Akce třetích stran)
15. 06. 2018, 11:00 - 15. 06. 2018, 22:00
Hudební produkce (Akce třetích stran)
15. 06. 2018, 16:00 - 17. 06. 2018, 22:00
Fanfán tulipán (Akce třetích stran)
15. 06. 2018, 19:00 - 15. 06. 2018, 23:00
16 Sportovní... (Akce třetích stran)
16. 06. 2018, 09:00 - 16. 06. 2018, 19:00
Asie vzdálená i... (Akce třetích stran)
16. 06. 2018, 10:00 - 16. 06. 2018, 18:00
Koncert (Akce třetích stran)
16. 06. 2018, 14:00 - 16. 06. 2018, 22:00
17 Brněnský piknik (Akce třetích stran)
17. 06. 2018, 09:00 - 17. 06. 2018, 19:00
18 Benefiční koncert... (Akce třetích stran)
18. 06. 2018, 00:00 - 18. 06. 2018, 23:59
19 20 Průvod zakončený... (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 15:30 - 20. 06. 2018, 19:00
Happening a... (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 16:00 - 23. 06. 2018, 23:59
Vánoční setkání (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 18:00 - 20. 06. 2018, 22:00
Tančírna Swing (Akce třetích stran)
20. 06. 2018, 19:00 - 20. 06. 2018, 22:00
21 Mezinárodní den... (Akce třetích stran)
21. 06. 2018, 16:00 - 21. 06. 2018, 20:00
22 Charitativní... (Akce třetích stran)
22. 06. 2018, 19:00 - 23. 06. 2018, 23:00
Kamenka open -... (Akce třetích stran)
22. 06. 2018, 20:00 - 26. 06. 2018, 22:00
23 Mezinárodní den... (Akce třetích stran)
23. 06. 2018, 10:00 - 23. 06. 2018, 18:00
Slavnosti moře (Akce třetích stran)
23. 06. 2018, 10:00 - 24. 06. 2018, 22:00
Charitativní... (Akce třetích stran)
23. 06. 2018, 11:00 - 23. 06. 2018, 16:00
24 Vítání Prázdnin v... (Akce třetích stran)
24. 06. 2018, 15:00 - 24. 06. 2018, 18:00
25 26 Den s... (Akce třetích stran)
26. 06. 2018, 08:30 - 26. 06. 2018, 14:00
Procesí (Akce třetích stran)
26. 06. 2018, 17:00 - 26. 06. 2018, 20:00
Procesí - průvod (Akce třetích stran)
26. 06. 2018, 17:00 - 26. 06. 2018, 20:00
27 Branný závod pro... (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 08:00 - 27. 06. 2018, 13:00
Elgartkafest 2018 (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 16:00 - 27. 06. 2018, 22:00
Pietní akce za... (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 17:30 - 27. 06. 2018, 20:00
Měsíční noc (Akce třetích stran)
27. 06. 2018, 20:00 - 27. 06. 2018, 23:59
28 Pochod pro život (Akce třetích stran)
28. 06. 2018, 17:00 - 28. 06. 2018, 18:30
Oslava 1. roku... (Akce třetích stran)
28. 06. 2018, 17:00 - 28. 06. 2018, 19:00
29 30  
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.