Odbor sociální a zdravotní

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Eva Maláčová 542 526 200
eva.malacova@brno-stred_cz
vedoucí odboru Měnínská 4 107
Bc. Věra Svobodová
542 526 203
vera.svobodova@brno-stred_cz
pověřena vedením Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Měnínská 4 111
Eva Šobková, DiS. 542 526 210
eva.sobkova@brno-stred_cz
pověřena vedením Oddělení péče o dospělé
Měnínská 4 105
Marie Šilerová

542 526 335
543 217 445
marie.silerova@brno-stred_cz

pověřena vedením Oddělení pečovatelské služby Lipová 31  

 

 

 

 

 


tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 


Oddělení péče o dospělé

V samostatné působnosti

 • Napomáhá zapojení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života prostřednictvím klubů  seniorských aktivit, podílí se na řešení otázek bydlení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů, působí k překonávání nepříznivé životní situace občanů,  kteří potřebují zvláštní pomoc, spolupracuje se zdravotnickými zařízeními.
 • Zajišťuje vítání občánků,  gratulace  k  životním výročím  a jubilejní svatby občanům v naší MČ.
 • Podílí se na řešení otázek bydlení seniorů a občanů těžce zdravotně postižených v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci s městem.
 • Zajišťuje ve spolupráci s městem osobě,  které  není poskytována sociální  služba a  je v takové situaci,  kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytuje poradenství o sociálních službách nebo jiné formy pomoci. V nezbytném rozsahu zjišťuje, zda je nutné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává  možnost jejich poskytnutí.
 • Zajišťuje pohřbení osob v těch případech, kdy k úmrtí došlo na  území městské části a vypravitelem není jiná fyzická osoba.
 • Poskytuje sociální poradenství občanům.

V přenesené působnosti

 • Provádí či dokončuje výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, peněžitých dávek sociální péče (vymáhání pohledávek).
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění v případech stanovených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.
 • Podílí se na řešení problematiky obětí domácího násilí, v součinnosti s policií a MMB.
 • Dle ust. §91 odst. 6 zák. č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • V případech ustanovených soudem vykonává funkci opatrovníka u osob s omezenou svéprávností. Na žádost soudu provádí dohled nad těmito osobami, kdy opatrovníkem byla soudem ustanovena jiná vhodná fyzická osoba.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění pozdějších předpisů, na úseku sociální péče, zdravotnictví, SPOD a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a související správní delikty.
 • Provádí kontrolu dle zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - zákaz kouření ve zdravotnických a jim na roveň postavených zařízeních.
 • Vymáhá náklady spojené se zajištěním sociálního pohřbu.

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

V samostatné působnosti

 • Spolupracuje s Magistrátem města Brna při výběru klientů umísťovaných do zařízení pro přechodný pobyt, popřípadě spolupracuje s dalšími obdobnými zařízeními poskytující pomoc rodinám s dětmi.
 • V rámci prevence sociálně-patologických jevů se ve spolupráci s policií ČR účastní nočních výjezdů zaměřených na kontroly mladistvých v hernách, restauračních zařízeních a na místech, kde se scházejí uživatelé drog.

V přenesené působnosti

 • Sociálně-právní ochranu dětí vykonává s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči a další činnosti v souladu s těmito právními předpisy:
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým a nezletilým, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 325/1990 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech.
 • Vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči v souladu s Mezinárodními smlouvami a Úmluvami, kterými je Česká republika vázána.

Oddělení pečovatelské služby

V samostatné působnosti

 • Poskytuje pečovatelskou službu rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Poskytuje pečovatelskou službu podle zák. č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
 • Provozuje centrum denních služeb.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

 

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31