Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Petra Ondrašíková 778 752 405
petra.ondrasikova@brno-stred_cz
vedoucí odboru Husova 3 303

Radomír Marvan   

778 752 412
radomir.marvan@brno-stred_cz
vedoucí Oddělení technicko-ekonomického Husova 3  301

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Oddělení technicko-ekonomické

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje provoz škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–střed.
 • V rámci schváleného rozpočtu městské části Brno–střed stanovuje konkrétní výši příspěvků na provoz z rozpočtu zřizovatele příspěvkovým organizacím – základním školám, mateřským školám a školským zařízením v návaznosti na jejich náklady a výnosy, vyžaduje k tomu podklady od těchto příspěvkových organizací, zpracovává údaje podle účetních výkazů, projednává s řediteli těchto příspěvkových organizací přípravu rozpočtu a materiální podmínky pro činnost. Po celý rozpočtový rok sleduje a vyhodnocuje hospodaření těchto příspěvkových organizací, pokud zvláštní  předpis nestanoví jinak.
 • Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích – základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–střed. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 • Vede evidenci nemovitého majetku svěřeného pro školství městské části Brno–střed.
 • Zabezpečuje řádné hospodaření se svěřeným majetkem.
 • Vyhodnocuje a navrhuje řešení prostorových podmínek základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno–střed, v souladu s platnými předpisy.
 • Zpracovává podklady pro technickou dokumentaci a pasporty svěřeného majetku a tyto dokumenty spravuje.
 • Plní úkoly ve věcech veřejných zakázek a výběrových řízení na zhotovitele udržovacích prací, oprav a rekonstrukcí týkajících se nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství a užívaných školami a školskými zařízeními v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
 • Zajišťuje údržbu a opravy a rekonstrukce nemovitostí svěřených městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou bytů v těchto nemovitostech) a užívaných školami a školskými zařízeními v rámci přidělených rozpočtových prostředků. Sumarizuje a posuzuje požadavky škol a školských zařízení na údržbu a jiné úpravy, vyhodnocuje stavebně-technický stav a poskytuje součinnost a podklady dalším příslušným odborům ÚMČ BS.
 • Spolupracuje s příslušnými odbory, útvary a orgány městské části Brno-střed a statutárního města Brna v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem.
 • Kontroluje a usměrňuje nakládání základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno střed s movitým majetkem v souladu se zvláštními předpisy a se zřizovacími listinami.
 • Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed.
 • Příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS, a dohlíží na čerpání rozpočtu těchto organizací.
 • Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích z oblasti kultury a sportu, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed. Navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení organizačně-právní

V samostatné působnosti

 • Vypracovává podklady a předkládá návrhy na zřizování základních škol, mateřských škol a školských zařízení místního významu a na rušení základních škol, mateřských škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed.
 • Připravuje podklady pro zřizování mateřských škol, škol nebo školských zařízení, které jinak zřizuje podle zvláštních předpisů jiný zřizovatel, prokáže-li podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti, zejména potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení.
 • Metodicky usměrňuje po odborné stránce základní školy, mateřské školy a školská zařízení, zřizované statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin. Kontroluje dodržování platných  znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.
 • Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací – základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.
 • Při jmenování a odvolávání ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed připravuje pro Radu městské části Brno-střed návrhy, stanoviska a doporučení k udělení souhlasu městu. Dává podněty k odvolávání ředitelů při zjištění závažných nedostatků v činnosti těchto příspěvkových organizací.
 • Sleduje stavy naplněnosti kapacity základních škol, mateřských škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a požaduje při výkonu této činnosti závazné podklady od těchto škol a školských zařízení.
 • Zajišťuje agendu školského rejstříku z hlediska působnosti městské části Brno-střed, zejména zpracovává návrhy na zápisy, změny zápisů a vyřazení ze školského rejstříku a je oprávněn při tom požadovat součinnost a doložení příloh podle zvláštních předpisů od ředitelů základních škol, mateřských škol a školských zařízení, kterých se zápis či změna zápisu týká.
 • Připravuje podklady pro plnění úkolů zřizovatele podle zvláštních předpisů vůči základním školám, mateřským školám a školským zařízením, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a vyžaduje při výkonu této činnosti zprávy, vyjádření a dokumentaci od těchto škol a školských zařízení.
 • Plní úkoly ve věcech zřizování přípravných tříd základních škol, které jsou zřízeny statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v souladu s příslušnými právním předpisy včetně zajištění souhlasu krajského úřadu.
 • Navrhuje Radě městské části Brno-střed přijetí opatření na základě výsledků šetření České školní inspekce ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, městská část Brno-střed.
 • Vyřizuje případy hrazení neinvestičních výdajů na žáka, jestliže žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, které je povinna hradit obec, v níž má žák trvalý pobyt, jestliže tato obec nemá zřízenu školu, ve které by měl žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.
 • Navrhuje městu spádové obvody pro základní školy nacházející se na území MČ BS.
 • Připravuje podklady pro zřízení školských rad a plnění dalších úkolů zřizovatele vůči školským radám u základních škol, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed. Plní úkoly podle platného volebního řádu těchto školských rad.
 • Připravuje podklady pro povolení výjimek z počtu dětí a žáků ve třídách, studijních skupinách a odděleních škol, zřizovaných statutárním městem Brnem,  městskou částí Brno-střed, a to na základě údajů poskytnutých příslušnou školou.
 • Připravuje a vyhotovuje podklady pro uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem jsou nemovitosti svěřené městské části Brno-střed pro školství (s výjimkou bytů) nebo nemovitosti potřebné k zajištění činnosti škol a školních zařízení, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, a pro změny a ukončování těchto smluvních vztahů. Kontroluje a zabezpečuje plnění závazků z těchto smluvních vztahů, platby a výnosy z pronájmů včetně vymáhání těchto plateb.
 • Vede evidenci nájemních smluv a dohod o krátkodobém a přechodném užívání nemovitého majetku svěřeného městské části Brno-střed pro školství. Požaduje od škol a školských zařízení soustavné a bezodkladné vydávání stejnopisů, uzavřených dohod a dokladů o ukončení platnosti těchto dohod do odborové evidence.
 • Zpracovává podklady pro řešení sporů o svěřený majetek.
 • Podporuje rozvoj sportovní a jiné zájmové činnosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních v působnosti městské části Brno-střed a optimální využití svěřeného školského majetku i v době mimo vyučování.
 • Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi příspěvkovými organizacemi z oblasti sportu a kultury, zřizovanými statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, a samosprávnými orgány zřizovatele, resp. Úřadem městské části Brno-střed.
 • Poskytuje potřebnou metodickou součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed. Kontroluje dodržování platných znění zřizovacích listin po obsahové stránce příspěvkovými organizacemi.

V přenesené působnosti

 • Připravuje podklady pro projednání přestupků na úseku školství a kultury na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, pro příslušnou komisi k projednání přestupků.
 • Řeší správní delikty dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.
 • Provádí namátkové kontroly zákazu kouření ve školách podle zákona č. 379/2005 Sb.

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 

 

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31