Odbor právní a organizační

organizacni_struktura.pngOrganizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Jana Plechlová  +420542 526 328
jana.plechlova@brno-stred_cz
vedoucí odboru
Dominikánská-hlavní  
Mgr. Jana Plechlová +420 542 526 328
jana.plechlova@brno-stred_cz
pověřena vedením Oddělení právního Dominikánská-hlavní  
Ing. Dana Mašková +420 542 526 257
dana.maskova@brno-stred_cz
vedoucí Oddělení přestupkového Měnínská 4  
Jaroslava Hornová +420 542 526 344
jaroslava.hornova@brno-stred_cz
vedoucí Oddělení personálního a mzdového Dominikánská-hlavní 7

 

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru


Oddělení právní

V samostatné působnosti

 • Vytváří a spravuje ucelenou soustavu organizačních a řídících norem.
 • Zpracovává, ve spolupráci s odbornými útvary, organizační řád a ostatní vnitřní předpisy.
 • Kontroluje popisy funkcí z hlediska jejich souladu s organizačním řádem a platnými vnitřními předpisy.
 • Vede kompletní soubor vnitřních předpisů.
 • Koordinuje připomínkové řízení k vyhláškám statutárního města Brna.
 • Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů tajemníka.
 • Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a podnětů v souladu se zákonem o obcích a zajišťuje vyřizování petic; vede centrální evidenci výše uvedeného.
 • Zabezpečuje agendu poskytování informací podle informačního zákona a odpovídá za zpracování podkladů o činnosti MČ BS za předcházející kalendářní rok a jejich předložení Magistrátu města Brna pro zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti MČ BS v oblasti poskytování informací.
 • Koordinuje dodržování zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci ÚMČ BS.
 • Poskytuje právní asistenci na zasedáních RMČ BS a ZMČ BS a na vyžádání a po předchozím projednání s tajemníkem i na zasedání výborů ZMČ BS či komisí RMČ BS.
 • Kontroluje formální a právní správnost usnesení navrhovaných k přijetí v rámci jednání ZMČ BS a RMČ BS, provádí kontrolu úplnosti titulního listu.
 • Kontroluje formální a právní správnost podkladů k usnesením v rámci jednání ZMČ BS a RMČ BS předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem (především navrhovaných smluv, dodatků ke smlouvám apod.).
 • Kontroluje formální a právní správnost zápisů ze ZMČ BS a RMČ BS včetně jednotlivých usnesení.
 • Kontroluje formální a právní správnost smluv, schválených ZMČ BS či RMČ BS a určených k podpisu starostovi MČ BS, předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem.
 • Připravuje vnitřní předpisy spadající do jeho kompetence.
 • Zajišťuje právní servis pro starostu MČ BS.
 • Zajišťuje kompletní právní servis pro MČ BS a ÚMČ BS vyjma odborů s vlastním nebo určeným právním oddělením či právníkem; spolupracuje a zajišťuje komunikaci a součinnost s případnými externími právními subjekty spolupracujícími s MČ BS.
 • Podává za MČ BS žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním úřadům popř. zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokáty.
 • Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed v řízení před soudy a správními úřady, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokáty s výjimkou případů, kdy je k zastupování určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
 • Připravuje podklady k projednání postihu právnických osob a podnikatelů za porušení obecně závazných vyhlášek města Brna dle § 58 zákona o obcích v oblasti rušení nočního klidu. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
 • Vyřizuje oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték, dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku.
 • Zabezpečuje organizačně správní řízení o udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
 • Vykonává funkci opatrovníka účastníka řízení ve správním řízení vedeném Odborem sociálním a zdravotním ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
 • Zabezpečuje organizačně zasedání ZMČ BS a RMČ BS.
 • Zabezpečuje distribuci materiálů určených k projednání v RMČ BS a ZMČ BS členům těchto orgánů.
 • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka a starosty potřebné materiály.
 • Pořizuje zápis ze zasedání RMČ BS a ZMČ BS. Ve spolupráci s Odborem informatiky ÚMČ BS zabezpečuje zveřejnění zvukového a audiovizuálního záznamu ze zasedání ZMČ BS na webových stránkách MČ BS.
 • Ukládá a archivuje materiály z jednání RMČ BS a ZMČ BS.
 • Zabezpečuje zpracování materiálů a předložení návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství na území MČ BS ZMČ BS k projednání a jejich následné předložení ZMB.
 • Plní administrativní a organizační servis pro starostu MČ BS, tajemníka ÚMČ BS a uvolněné členy ZMČ BS.
 • Zajišťuje zasílání zápisů z jednání RMČ BS a ZMČ BS v elektronické podobě na Organizační odbor Magistrátu města Brna.

V přenesené působnosti

 • Připravuje podklady a vyřizuje stížnosti na postup či chování vedoucích odborů dle ust. § 175 správního řádu.
 • Vyřizuje oznámení o konání shromáždění na území MČ BS.
 • Zabezpečuje organizačně agendu místního referenda.
 • Zabezpečuje organizačně průběh voleb.
 • Zajišťuje provoz Czech POINTu.
 • Zajišťuje spisovou službu ÚMČ BS.

Oddělení přestupkové

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
  • proti pořádku ve státní správě vyskytujících se na více úsecích státní správy podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) až i),
  • na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 42 odst. 1 písm. a) b),
  • na úseku matrik, jména a příjmení podle § 42c,
  • proti pořádku ve státní správě a samosprávě podle ust.  § 46,
  • proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 a § 48,
  • proti občanskému soužití  podle ust. § 49,
  • proti majetku podle ust. § 50.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek a nařízení statutárního města Brna, pokud k porušení došlo fyzickou osobou a je dána pro jednání funkční příslušnost.
 • Rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu podle § 14 zákona o právu shromažďovacím.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, vyjma těch přestupků, jichž se dopustili zaměstnanci statutárního města Brna zařazení do Magistrátu města Brna.
 • Projednává v 1. stupni správního řízení přestupky podle ust. § 28 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Projednává v 1. stupni přestupky podle ust. § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie Brno, v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
 • Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.
 • Zpracovává roční statistický výkaz přestupků za celý úřad.
 • Provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1. – 2. správního řádu a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Oddělení personální a mzdové

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje dodržování organizačního řádu ÚMČ BS, dodržování stanoveného počtu pracovníků.
 • Rozúčtovává mzdy/platy/odměny dle jednotlivých kapitol a jednotlivých MČ.
 • Zpracovává mzdy/platy/odvody i oblast pracovněprávní, rozúčtování mezd zpracovává pro ÚMČ BS a další městské části dle uzavřených smluv.
 • Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců, tj. sepisuje pracovněprávní smlouvy, vede personální evidenci zaměstnanců.
 • Kompletuje osobní doklady.
 • Zajišťuje vstupní lékařské prohlídky.
 • Kompletuje a vede osobní spisy pracovníků.
 • Provádí zápočty let odborné praxe pro stanovení zařazení pracovníka do platové třídy a platového stupně.
 • Stanovuje zásady a kritéria výběrového řízení nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců.
 • Zabezpečuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.
 • Zajišťuje zpracování rozpočtu pro oblast personální a mzdovou, školení a refundace.
 • Zajišťuje vstupní vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje přihlášení úředníků na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.
 • Zajišťuje průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.
 • Vede evidenci plánů vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje výpočet mezd a odměn pracovníků MČ BS, odvod daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně systematického vedení a archivování těchto údajů. 
 • Provádí další srážky z platu (exekuce, půjčky, pojištění atd.).
 • Sepisuje a vyřizuje žádosti o důchod.
 • Zpracovává evidenční listy pro důchodové zabezpečení.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2019 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Veřejné... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 08:00 - 1. 05. 2019, 16:00
Prvomájová... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 1. 05. 2019, 17:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 09:00 - 31. 05. 2019, 19:00
Shromáždění... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Kulturně... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:00 - 1. 05. 2019, 19:00
Prvomájové slavnosti (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 13:30 - 1. 05. 2019, 22:00
Řekni ne pochodu... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 16:00 - 1. 05. 2019, 22:00
Tančírny pod... (Akce třetích stran)
1. 05. 2019, 18:00 - 27. 06. 2019, 22:00
2 Politické... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 06:00 - 23. 05. 2019, 19:00
Volební kampaň... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 09:00 - 27. 05. 2019, 19:00
Jom ha-šoa:... (Akce třetích stran)
2. 05. 2019, 14:00 - 2. 05. 2019, 17:00
3 Studentská stávka... (Akce třetích stran)
3. 05. 2019, 10:00 - 3. 05. 2019, 14:00
4 Občanské... (Akce třetích stran)
4. 05. 2019, 14:00 - 4. 05. 2019, 17:30
5 Pietní akt (Akce třetích stran)
5. 05. 2019, 17:00 - 5. 05. 2019, 19:30
6 Shromáždění za... (Akce třetích stran)
6. 05. 2019, 18:30 - 6. 05. 2019, 21:30
7 8 Veřejné... (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 11:00 - 8. 05. 2019, 13:00
Morravák (Akce třetích stran)
8. 05. 2019, 18:00 - 8. 05. 2019, 22:00
9 10 11 Férová snídaně na... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 09:00 - 11. 05. 2019, 11:00
Prolomit ticho (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 10:00 - 11. 05. 2019, 13:00
Dobrodrůžo:... (Akce třetích stran)
11. 05. 2019, 14:00 - 11. 05. 2019, 19:00
12 Léto v centru:... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 14:00 - 12. 05. 2019, 21:55
Procesí věřících... (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 15:00 - 2. 06. 2019, 18:00
Rodiče pro klima (Akce třetích stran)
12. 05. 2019, 16:00 - 12. 05. 2019, 19:00
13 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 09:00 - 15. 05. 2019, 17:00
Anonymous for the... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 16:00 - 13. 05. 2019, 18:00
Pochod za... (Akce třetích stran)
13. 05. 2019, 18:00 - 13. 05. 2019, 20:00
14 Oslava 71. výročí... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 13:00 - 14. 05. 2019, 17:00
Happening zvíře... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 15:00 - 14. 05. 2019, 19:00
Divadelní... (Akce třetích stran)
14. 05. 2019, 19:00 - 14. 05. 2019, 20:00
15 Slavnosti dobrého... (Akce třetích stran)
15. 05. 2019, 10:00 - 18. 05. 2019, 22:00
16 Slavnosti piva F.... (Akce třetích stran)
16. 05. 2019, 13:00 - 18. 05. 2019, 23:00
17 Čtení Bible (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 12:00 - 17. 05. 2019, 18:00
Festival léta v... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 16:00 - 18. 05. 2019, 23:30
HVOB Concert Tour (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 19:00 - 17. 05. 2019, 22:00
Filmový festival... (Akce třetích stran)
17. 05. 2019, 21:00 - 18. 05. 2019, 01:00
18 Běh pro paměť národa (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 08:00 - 18. 05. 2019, 19:00
Moravský pohár (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 12:00 - 18. 05. 2019, 15:00
Kresba jarní... (Akce třetích stran)
18. 05. 2019, 15:00 - 18. 05. 2019, 18:00
19 Protest proti... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 20:30
Sportovně zábavný... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 14:00 - 19. 05. 2019, 18:00
Alexandrovci -... (Akce třetích stran)
19. 05. 2019, 15:00 - 19. 05. 2019, 22:30
20 Předání výzvy za... (Akce třetích stran)
20. 05. 2019, 16:45 - 20. 05. 2019, 17:30
21 Předvolební... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 06:30 - 21. 05. 2019, 09:30
Za nezávislou... (Akce třetích stran)
21. 05. 2019, 18:30 - 21. 05. 2019, 20:00
22 Happening mladých... (Akce třetích stran)
22. 05. 2019, 17:30 - 22. 05. 2019, 20:00
23 Empík hledá Foxíka (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 07:30 - 23. 05. 2019, 12:30
Svobodně pijeme a... (Akce třetích stran)
23. 05. 2019, 16:00 - 23. 05. 2019, 22:00
24 Dětský program v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 08:00 - 28. 05. 2019, 23:00
Vínománie 2019 -... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 2. 06. 2019, 22:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:00 - 25. 05. 2019, 19:00
Studentská stávka... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 09:30 - 24. 05. 2019, 12:00
Grand Prix v... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 25. 05. 2019, 17:00
Ponavafest (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 13:00 - 26. 05. 2019, 00:00
Léto v centru:... (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 14:00 - 24. 05. 2019, 22:55
Festival (Akce třetích stran)
24. 05. 2019, 16:30 - 25. 05. 2019, 00:00
25 Action in the City (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 22:00
Dětský program (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 08:00 - 25. 05. 2019, 13:00
Zkouška... (Akce třetích stran)
25. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
26 Den sousedů (Akce třetích stran)
26. 05. 2019, 10:00 - 26. 05. 2019, 19:00
27 28 FAST běh 2019 (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 09:00 - 28. 05. 2019, 14:00
Koncert Soeufa... (Akce třetích stran)
28. 05. 2019, 21:00 - 28. 05. 2019, 22:30
29 Brno osvobozené!? (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 10:00 - 28. 06. 2019, 20:00
Brněnsko tančí a... (Akce třetích stran)
29. 05. 2019, 17:00 - 29. 05. 2019, 19:30
30 Turnaj v pétanque (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 15:30 - 30. 05. 2019, 22:00
Představení... (Akce třetích stran)
30. 05. 2019, 18:00 - 30. 05. 2019, 22:00
31 Vadso Ungdomskorps (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 10:00 - 31. 05. 2019, 14:00
ZUŠ OPEN... (Akce třetích stran)
31. 05. 2019, 14:00 - 31. 05. 2019, 19:00
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.