Odbor právní a organizační

organizacni_struktura.pngOrganizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Ing. Jiří Sodomka
 
542 526 320 
jiri.sodomka@brno-stred_cz
vedoucí odboru
Dominikánská-hlavní  
Mgr. Jana Plechlová 542 526 328 pověřena vedením Oddělení právního Dominikánská-hlavní  
Milan Midrla 542 526 250
vedoucí Oddělení přestupkové
Dominikánská-hlavní  
Jaroslava Hornová 542 526 344 vedoucí Oddělení personálního a mzdového Dominikánská-hlavní 7

 

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru


Oddělení právní

V samostatné působnosti

 • Vytváří a spravuje ucelenou soustavu organizačních a řídících norem.
 • Zpracovává, ve spolupráci s odbornými útvary, organizační řád a ostatní organizační a řídící normy.
 • Kontroluje popisy funkcí z hlediska jejich souladu s organizačním řádem a platnými organizačními a řídícími normami.
 • Vede kompletní soubor organizačních a řídících norem.
 • Koordinuje připomínkové řízení k vyhláškám města Brna.
 • Provádí kontrolní činnost dodržování pracovněprávních předpisů na základě pokynů tajemníka.
 • Zabezpečuje agendu stížností, oznámení a podnětů v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a zajišťuje vyřizování petic; vede centrální evidenci výše uvedeného.
 • Zabezpečuje činnost informační kanceláře ÚMČ BS podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Koordinuje dodržování zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rámci ÚMČ BS.
 • Poskytuje právní asistenci na zasedáních RMČ BS a ZMČ BS a na vyžádání a po předchozím projednání s tajemníkem i na zasedání výborů ZMČ BS či komisí RMČ BS.
 • Kontroluje formální a právní správnost usnesení navrhovaných k přijetí v rámci jednání ZMČ BS a RMČ BS, provádí kontrolu úplnosti titulního listu.
 • Kontroluje formální a právní správnost podkladů k usnesením v rámci jednání ZMČ BS a RMČ BS předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem (především navrhovaných smluv, dodatků ke smlouvám apod.)
 •  Kontroluje formální a právní správnost zápisů ze ZMČ BS a RMČ BS včetně jednotlivých usnesení.
 • Kontroluje formální a právní správnost smluv, schválených ZMČ BS či RMČ BS a určených k podpisu starostovi MČ BS, předkládaných útvary, v rámci kterých není zřízeno funkční místo právníka, případně není toto místo obsazeno, nebo není zajištěn výkon činnosti v rámci tohoto místa (čerpání řádné dovolené, nemocenská, mateřská dovolená apod.) příslušným pracovníkem.
 •  Připravuje vnitřní organizační normy spadající do kompetence Oddělení organizačního a správního.
 • Zajišťuje právní servis pro starostu MČ BS.
 • Zajišťuje kompletní právní servis pro MČ BS a ÚMČ BS vyjma odborů s vlastním nebo určeným právním oddělením či právníkem; spolupracuje a zajišťuje komunikaci a součinnost s případnými externími právními subjekty spolupracujícími s MČ BS.
 • Podává za MČ BS žaloby a další návrhy a podání k soudům či správním úřadům popř. zpracovává podklady pro podávání těchto žalob externími advokátními kancelářemi.
 • Zastupuje statutární město Brno, městskou část Brno-střed v řízení před soudy a správními úřady, popř. připravuje podklady pro toto zastupování externími advokátními kancelářemi s výjimkou případů, kdy je k zastupování určen tímto organizačním řádem jiný odbor.
 • Kontroluje formální a právní správnost smluv příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed.
 • Poskytuje potřebnou právní součinnost příspěvkovým organizacím z oblasti sportu a kultury, zřizovaným statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed.
 • Zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, včetně návrhů změn a dodatků těchto zřizovacích listin.
 • Připravuje podklady pro zápisy, změny zápisů a výmazy příspěvkových organizací z oblasti sportu a kultury, zřizovaných statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitelů těchto příspěvkových organizací.

V přenesené působnosti

 • Zabezpečuje organizačně postih právnických osob a podnikatelů za porušení obecně závazných vyhlášek města Brna dle § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v oblasti rušení nočního klidu. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
 • Zabezpečuje organizačně správní řízení o udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku. Zpracované materiály předkládá k rozhodnutí RMČ BS.
 • Vykonává funkci opatrovníka účastníka řízení ve správním řízení vedeném Odborem sociálním a zdravotním ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

Oddělení organizační a správní

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje organizačně zasedání Zastupitelstva MČ BS a Rady MČ BS.
 • Připravuje a zpracovává dle pokynů tajemníka a starosty potřebné materiály.
 • Ukládá a archivuje materiály z jednání ZMČ BS a RMČ BS.
 • Zabezpečuje zpracování materiálů a předložení návrhů na pojmenování ulic a veřejných prostranství na území MČ BS ZMČ BS k projednání a jejich následné předložení ZMB.
 • Navrhuje organizaci a dělbu činností zaměstnanců ÚMČ BS.
 • Plní administrativní a organizační servis pro starostu MČ BS, tajemníka ÚMČ BS a uvolněné členy ZMČ BS.
 • Soustřeďuje požadavky na změny a aktualizaci údajů na oficiálních webových stránkách radnice MČ BS a provádí kontrolu údajů před jejich zveřejněním.
 • Zajišťuje zasílání zápisů z jednání RMČ BS a ZMČ BS v elektronické podobě na ORGO MMB.

V přenesené působnosti

 • Vyřizuje oznámení o konání veřejných akcí na území MČ BS.
 • Zabezpečuje organizačně agendu místního referenda.
 • Zabezpečuje organizačně průběh voleb.
 • Zajišťuje provoz CZECH POINTU. 5. Zajišťuje spisovou službu ÚMČ BS.

Oddělení přestupkové

V samostatné působnosti

 • Nevykonává

V přenesené působnosti

 • Rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
  • proti pořádku ve státní správě vyskytujících se na více úsecích státní správy podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) až i),
  • na úseku všeobecné vnitřní správy podle ust. § 42 odst. 1 písm. a) b),
  • na úseku matrik, jména a příjmení podle § 42c,
  • proti pořádku ve státní správě a samosprávě podle ust.  § 46,
  • proti veřejnému pořádku podle ust. § 47 a § 48,
  • proti občanskému soužití  podle ust. § 49,
  • proti majetku podle ust. § 50.
 • Rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích spáchaných porušením vyhlášek a nařízení statutárního města Brna, pokud k porušení došlo fyzickou osobou a je dána k pro jednání funkční příslušnost.
 • Rozhoduje v I. stupni správního řízení o přestupcích proti právu shromažďovacímu podle § 14 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zabezpečuje spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, s orgány Policie ČR a Městské policie, v rámci své působnosti v oblasti přestupkového řízení.
 • Vede příslušnou evidenci přestupků a poskytuje výpisy oprávněným subjektům a oprávněným orgánům státní správy.
 • Zpracovává roční statistický výkaz přestupků za celý úřad.
 • Při zajištění vymáhání nedoplatků na pokutách a nákladech řízení, uložených v rámci rozhodování o přestupcích, provádí exekuci na peněžitá plnění podle hlavy XI. Díl 1. – 2. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení vnitřní kontroly

V samostatné působnosti

 • Podle pokynů RMČ BS provádí kontrolu externích subjektů, zejména bytových kanceláří a příspěvkových organizací zřízených městskou částí Brno-střed.
 • Provádí kontrolu dodržování smluv uzavíraných se třetími osobami, pokud se nejedná o působnost vnitřního auditu.
 • Spolupracuje s útvarem vnitřního auditu a bez zbytečných odkladů mu předkládá podněty pro jeho činnost.
 • Plní další úkoly na úseku vnitřní kontroly výkonu samostatné působnosti obce, kterými jej  pověří RMČ BS, starosta nebo tajemník ÚMČ BS.
 • Provádí kontrolu efektivity a produktivity ÚMČ BS.
 • Zpracovává zvláštní zprávy o výkonu kontroly pro orgány obce.

V přenesené působnosti

 • Provádí výkon vnitřní kontroly veřejné správy v přenesené působnosti, zejména kontrolních prověrek na postup, chování či nečinnost u jednotlivých odborů MČ BS.
 • Vyřizuje stížnosti na postup a chování úředníků dle zvláštního předpisu (§ 175 s.ř.).
 • Připravuje podklady pro vyřizování stížností na postup či chování vedoucích odborů dle zvláštního předpisu (§ 175 s.ř.).
 • Spolupracuje s nadřízenými správními úřady při výkonu kontroly veřejné správy v přenesené působnosti.
 • Připravuje podklady o výkonu veřejné správy v přenesené působnosti pro orgány městské části.
 • Plní další úkoly na úseku vnitřní kontroly výkonu veřejné správy v přenesené působnosti, kterými jej pověří tajemník.


Oddělení p
ersonální a mzdové

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje dodržování organizačního řádu MČ Brno-střed, dodržování počtu pracovníků, zpracovávání materiálu pro RMČ a ZMČ BS při změnách v organizačním řádu.
 • Rozúčtovává mzdy dle jednotlivých kapitol a jednotlivé MČ BS.
 • Zpracovává mzdy, odvody i oblast pracovněprávní, rozúčtování mezd zpracovává pro ÚMČ Brno-střed, Bohunice, Komín, Starý Lískovec a Bosonohy.

V přenesené působnosti

 • Vyřizuje pracovněprávní vztahy zaměstnanců – sepisuje pracovněprávní smlouvy, vede personální evidenci zaměstnanců.
 • Kompletuje osobní doklady.
 • Zajišťuje vstupní lékařské prohlídky.
 • Kompletuje a vede osobní spisy pracovníků.
 • Provádí zápočty let odborné praxe pro stanovení zařazení pracovníka do platové třídy a platového stupně.
 • Stanovuje zásady a kritéria výběrového řízení, nebo hodnocení a odměňování zaměstnanců.
 • Zabezpečuje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti, sociál. zabezpečení apod.
 • Zajišťuje zpracování rozpočtu pro oblast personální a mzdovou, školení, refundace.
 • Zajišťuje vstupní vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje přihlášení úředníků na zvláštní odbornou způsobilost.
 • Zajišťuje průběžné vzdělávání vedoucích úředníků.
 • Vede evidenci plánů vzdělávání úředníků.
 • Zajišťuje výpočet mezd a odměn pracovníků MČ, odvod daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců, včetně systematického vedení a archivování těchto údajů.
 • Provádí další srážky z platu (exekuce, půjčky, pojištění atd.).
 • Sepisuje a vyřizuje žádosti o důchod.
 • Zpracovává evidenční listy pro důchodové zabezpečení.

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31