Odbor investiční a správy bytových domů

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Petr Liškutin 542 526 280
petr.liskutin@brno-stred_cz
vedoucí odboru
Dominikánská-dvorní  
Petr Pacal 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
vedoucí oddělení správy bytových domů Dominikánská-dvorní  
Petr Pacal 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
pověřen vedením oddělení investic Dominikánská-dvorní  
Lic. Roman Viktorin 542 526 285
roman.viktorin@brno-stred_cz
vedoucí oddělení správy budov Dominikánská-hlavní  

 

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Oddělení investic

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje svou činností v rámci působnosti MČ BS investice do obnovy majetku a nových staveb.
 • Zpracovává plány související se zajištěním plynulé obnovy majetku a budováním nových staveb v rámci působnosti MČ BS.
 • Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků MČ BS, a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření MMB. Současně zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
 • Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby MČ BS a veřejných zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo bytových domů svěřených MČ BS.
 • Spolupracuje s bytovým odborem a na základě jejich požadavků na dodávky, služby a stavební práce přesahující finanční limit možnosti vystavení objednávky dle směrnice o veřejných zakázkách přebírá veřejné zakázky k vyhodnocení, přípravě a po odsouhlasení RMČ BS zajišťuje uzavření smlouvy.
 • Koordinuje s bytovým odborem ekonomickou agendu spojenou s bytovými domy.
 • Zpracovává podklady v oblasti poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Brna.
 • Vede evidenci smluv o výstavbě půdních vestaveb a nástaveb.
 • Předává nájemci ve spolupráci s bytovou kanceláří půdní prostor.
 • Schvaluje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení včetně statického posouzení.
 • Provádí kontrolu realizace půdních vestaveb a nástaveb v bytových domech ve vztahu ke schválené projektové dokumentaci, účastní se státních stavebních dohledů, kolaudačního řízení nebo prohlídky za účelem vydání kolaudačního souhlasu.
 • Vyřizuje stížnosti a námitky související s výstavbou půdních vestaveb a nástaveb.
 • Potvrzuje vyčíslení nákladů vynaložených nájemcem na realizaci půdních vestaveb a nástaveb po kolaudaci nebo vydání kolaudačního souhlasu.
 • Vede evidenci projektové dokumentace prováděných i již realizovaných půdních vestaveb a nástaveb v bytových domech svěřených MČ BS.
 • Připravuje podklady na slevy z nájemného výstavbou půdních vestaveb a nástaveb dotčených bytů k rozhodnutí o jejím přiznání RMČ BS.
 • Zpracovává podklady pro komisi správu bytových domů.
 • Je účastníkem řízení v územním a stavebním řízení v rámci bytových domů, svěřených MČ BS.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy bytových domů

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje podklady pro město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových prostor.
 • Zabezpečuje správu bytových domů a s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS.
 • Vyřizuje podání týkající se správy, údržby a užívání bytových domů.
 • Vede evidenci bytových domů.
 • Zpracovává rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu.
 • Vede, kontroluje a koordinuje s bytovým odborem ekonomickou agendu spojenou s bytovými domy.
 • Poskytuje městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ BS. Poskytuje Komisi bytové a Komisi pro správu bytových domů informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje bytového fondu v rámci MČ BS.
 • Vyhodnocuje v souladu s organizační směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS nabídky dodavatelů a vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce v rámci bytových domů. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů. V návaznosti na rozhodnutí RMČ BS a v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává, v součinnosti s bytovými kancelářemi a Komisí pro správu bytových domů, plány oprav v rámci údržby, modernizace a rozvoje bytového fondu.
 • Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty MČ BS, souhlas v rámci řízení dle stavebního zákona.
 • Zabezpečuje tepelné hospodářství a připravuje k projednání v Komisi pro správu byt. domů a RMČ BS příslušné smlouvy. Po schválení RMČ BS předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů záležitosti spojené se žádostmi o pronájem štítových zdí svěřených domů za účelem reklamy, umístění mobilních antén a pronájem pozemků funkčně spjatých s bytovými domy. Na základě rozhodnutí RMČ BS uzavírá příslušné smlouvy a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává podklady pro komisi pro správu bytových domů, majetkovou komisi a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkajících se svěřených bytových domů MČ BS.
 • Dává pokyny a kontroluje bytové kanceláře a Správu nemovitostí městské části Brno–střed, p.o. (SNMČ BS). Bezodkladně informuje starostu MČ BS a RMČ BS v případě neplnění povinností ze strany bytových kanceláří a SNMČ BS či jakýchkoli jejich pochybení a předkládá návrhy řešení a dalšího postupu.
 • Zajišťuje uzavírání smluv se spoluvlastníky domů a kontroluje jejich plnění. 
 • Podílí se na zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
 • Vyřizuje, v součinnosti s bytovým odborem, žádosti stávajících nájemců o provedení oprav v bytě bez možnosti umoření v nájmu. Připravuje, v součinnosti s bytovou kanceláří, příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Připravuje u bytů přidělovaných na opravu vlastním nákladem, v koordinaci s bytovým odborem, v součinnosti s bytovou kanceláří a po přidělení daného bytu RMČ BS, inominátní smlouvu s nájemcem a předává k podpisu zástupci samosprávy. Následně zajišťuje umoření vložených finančních prostředků v nájemném dle schválené metodiky MČ BS.
 • Vyřizuje, v součinnosti s bytovým odborem a bytovou kanceláří žádosti nájemců o provedení oprav v nebytovém prostoru. V případě žádosti nájemce o stanovení provizorního předpisu nájemného po dobu oprav, dává souhlas s provizorním předpisem nájemného v příslušné výši po dobu 3. měsíců. Delší období provizorního nájmu podléhá projednání v Komisi pro správu bytových domů a schválení RMČ BS. Připravuje v součinnosti s bytovým odborem a bytovou kanceláří příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s bytovým odborem, žádosti nájemců o umoření vložených finančních prostředků na opravy nebytového prostoru v nájemném. Tyto předkládá k projednání do Komise pro správu bytových domů a ke schválení RMČ BS.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů žádosti o umístění sídla firmy v bytě. Na  základě rozhodnutí RMČ BS uděluje souhlasné či nesouhlasné stanovisko a uzavírá na umístění sídla firmy v bytě příslušnou smlouvu.
 • Spolupracuje s bytovým odborem a na základě jeho požadavku na dodávky, služby a stavební práce přesahující finanční limit možnosti vystavení objednávky dle směrnice o veřejných zakázkách přebírá veřejné zakázky k vyhodnocení dle čl. 12.10.2.8 organizačního řádu.
 • Předkládá Komisi bytové a Komisi pro správu bytových domů návrhy či žádosti  související s privatizací bytových domů. Stanoviska komisí předává majetkovému odboru.
 • Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi SNMČ BS, a samosprávnými orgány zřizovatele, resp. Úřadem městské části Brno-střed.
 • Poskytuje SNMČ BS potřebnou metodickou a právní součinnost, zpracovává návrhy změn a dodatků zřizovací listiny. Kontroluje dodržování platného znění zřizovací listiny po obsahové stránce SNMČ BS. Připravuje podklady pro zápis, změnu zápisu a výmazu SNMČ BS, v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitele SNMČ BS.
 •  Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu SNMČ BS, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS, a dohlíží na čerpání rozpočtu těchto organizací.
 • Spolupracuje při výkonu veřejnosprávní kontroly v SNMČ BS  a navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 • Zpracovává agendu a eviduje materiály týkající se zahrad, jako majetku svěřeného MČ BS.
 • Předkládá k projednání ve samosprávných orgánech návrh na nájem za užívání zahrad.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy budov

V samostatné působnosti

 • Organizuje, ve spolupráci s odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku MČ BS.
 • Zpracovává návrh rozpočtu nákladů na provoz úřadu.
 • Vede evidenci vlastního majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů.
 • Spravuje vlastní majetek MČ BS v působnosti odboru a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zabezpečuje nákup kancelářského materiálu a předmětů OE, DDHM a DHM pro potřeby ÚMČ BS. Zajišťuje provoz skladu kancelářských potřeb.
 • Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven MČ BS včetně změnového řízení a archivace.
 • Zabezpečuje provoz, údržbu, úklid a vybavení úřadoven MČ BS hygienickými potřebami.
 • Pro zasedání ZMČ BS zajišťuje rozmístění stolů ve společenském centru radnice a provoz šatny.
 • Zúčastňuje se stavebního řízení za MČ BS v případě úřadoven MČ BS.
 • Zabezpečuje vystavování výpočtových listů nájemného a předpisů příjmů nájemného z nebytových prostor ve správě oddělení správy budov, vede evidenci pohledávek, zajišťuje jejich vymáhání.
 • Zpracovává podklady pro komisi pro správu bytových domů a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkající se nebytových prostor ve správě oddělení správy budov.
 • Zpracovává podklady pro komisi pro správu bytových domů a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkající se nákupu movitého i nemovitého majetku a dále jeho vyřazováním  převodem nebo odprodejem.
 • Zajišťuje vystavování objednávek na dodávky, opravy, služby a tisk pro potřeby ÚMČ BS,  zajišťuje  výběrové  řízení  pro  výše  uvedené  dodávky,  vyhotovuje doklady související s rozpočtovou skladbou OISBD.
 • Zajišťuje zálohové platby a ostatní platby za dodávky energií pro úřadovny MČ BS a nebytové prostory ve správě oddělení správy budov.
 • Spravuje společenské centrum ÚMČ Brno-střed Dominikánská 2 a pronajímá ho dle metodiky pro užívání prostor na ÚMČ BS, zajišťuje uzavírání smluv o nájmu a předkládá je k podpisu zástupci samosprávy.
 • Spravuje občanské kluby Starobrněnská 15, Hybešova 65a, Kounicova 43 a pronajímá je.
 • Spravuje reklamní agendy ÚMČ BS
      -    inzertní vitríny na matrice ÚMČ BS
 • Zajišťuje vánoční výzdobu radnice MČ Brno-střed.
 • Zajišťuje chod vrátnice ÚMČ BS Dominikánská 2 a Měnínská 4, zabezpečuje zástup provozu vrátnice Dominikánská 2 v době polední přestávky vrátných.
   

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31