Odbor investiční a správy bytových domů

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Petr Pacal +420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
pověřen vedením odboru Dominikánská-dvorní  
Petr Pacal +420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
vedoucí oddělení správy bytových domů Dominikánská-dvorní  
Petr Pacal +420 542 526 281
petr.pacal@brno-stred_cz
pověřen vedením oddělení investic Dominikánská-dvorní  
Lic. Roman Viktorin +420 542 526 285
roman.viktorin@brno-stred_cz
vedoucí oddělení správy budov Dominikánská-hlavní  

 

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Oddělení investic

V samostatné působnosti

 • Zajišťuje svou činností v rámci působnosti MČ BS investice do obnovy majetku a nových staveb.
 • Zpracovává plány související se zajištěním plynulé obnovy majetku a budováním nových staveb v rámci působnosti MČ BS.
 • Vykonává funkci investora veřejných staveb hrazených z prostředků MČ BS, a to i u staveb, které jsou realizovány z pověření Magistrátu města Brna. Současně zajišťuje jejich věcnou a technickou koordinaci.
 • Vykonává technický dozor na stavbách u investiční výstavby MČ BS a veřejných zakázek v rámci uzavřených smluv o dílo bytových domů svěřených MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem bytovým a na základě jejich požadavků na dodávky, služby a stavební práce přesahující finanční limit možnosti vystavení objednávky dle příslušné směrnice o veřejných zakázkách přebírá veřejné zakázky k vyhodnocení, přípravě a po odsouhlasení RMČ BS zajišťuje uzavření smlouvy.
 • Koordinuje s Odborem bytovým ekonomickou agendu spojenou s bytovými domy.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Zpracovává podklady v oblasti poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Brna.
 • Zabezpečuje a zpracovává pro jednání realizaci záměru MČ BS v oblasti půdních vestaveb a nástaveb a střešních nástaveb od zveřejnění záměru přes výběrové řízení až po uzavírání příslušných nájemních smluv o výstavbě a jejich případných dodatků a dohod o zrušení závazků, po předchozím projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a schválení RMČ BS. Zajišťuje a odpovídá za kontrolu plnění smluvních ujednání včetně termínů.
 • Vede evidenci nájemních smluv o výstavbě půdních vestaveb a střešních nástaveb ve svěřených bytových domech.
 • Předává nájemci ve spolupráci s bytovou kanceláří půdní prostor.
 • Schvaluje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení.
 • Provádí kontrolu realizace půdních vestaveb a nástaveb v bytových domech ve vztahu ke schválené projektové dokumentaci.
 • Vyřizuje stížnosti a námitky související s výstavbou půdních vestaveb a nástaveb.
 • Potvrzuje vyčíslení nákladů vynaložených nájemcem na realizaci půdních vestaveb a nástaveb vydání kolaudačního souhlasu, a to na základě znaleckého posudku.
 • Vede evidenci projektové dokumentace prováděných i již realizovaných půdních vestaveb a nástaveb v bytových domech svěřených MČ BS.
 • Připravuje podklady na slevy z nájemného v souvislosti s výstavbou půdních vestaveb a nástaveb u dotčených bytů a předkládá je k rozhodnutí o jejím přiznání do RMČ BS.
 • Zpracovává podklady pro jednání Komise pro správu bytových domů RMČ BS.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v rámci bytových domů (včetně jednotlivých jednotek), svěřených MČ BS.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy bytových domů

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje podklady pro statutární město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových prostorů.
 • Zabezpečuje správu bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vyřizuje podání týkající se správy a údržby bytových domů, s nimi funkčně spjatých pozemků, které byly svěřeny MČ BS a pozemků svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů.
 • Vede evidenci bytových domů svěřených MČ BS.
 • Zpracovává rozbory stavu bytového fondu.
 • Vede v součinnosti s Odborem ekonomickým ekonomickou agendu související se správou, investicemi a opravami bytových domů v rámci věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Poskytuje statutárnímu městu Brnu potřebné informace a podklady za účelem zpracovávání koncepce bydlení ve městě, rozborů stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ BS. Poskytuje Komisi bytové RMČ BS a Komisi pro správu bytových domů RMČ BS informace a podklady týkající se dlouhodobé koncepce rozvoje bytového fondu v rámci MČ BS.
 • Vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS nabídky dodavatelů a vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce v rámci bytových domů. Připravuje podklady a návrhy rozhodnutí pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS.
 • V souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává, v součinnosti se SNMČ BS a Komisí pro správu bytových domů RMČ BS, plány oprav v rámci údržby, modernizace a rozvoje bytového fondu.
 • Vydává za MČ BS jako vlastníka, po předchozím souhlasu starosty MČ BS, souhlas v rámci řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
 • Zabezpečuje tepelné hospodářství ve svěřených bytových domech a připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a RMČ BS příslušné smlouvy. Po schválení RMČ BS předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů RMČ BS záležitosti spojené se žádostmi o pronájem štítových zdí domů svěřených MČ BS za účelem reklamy, umístění antén zejm. mobilních operátorů a pronájem pozemků funkčně spjatých s bytovými domy, pozemků k pěstitelským účelům, pozemků pod garážemi a pozemků pod stavbou jiného vlastníka svěřených Odboru investičnímu a správy bytových domů. Na základě rozhodnutí RMČ BS uzavírá příslušné smlouvy a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Zpracovává podklady pro Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkajících se svěřených bytových domů MČ BS.
 • Dává pokyny a kontroluje SNMČ BS v rozsahu věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů. Bezodkladně informuje starostu MČ BS a RMČ BS v případě neplnění povinností ze strany SNMČ BS či jakýchkoli jejích pochybení a předkládá návrhy řešení a dalšího postupu.
 • Připravuje k projednání v Komisi pro správu bytových domů RMČ BS a RMČ BS smlouvy se spoluvlastníky domů, po schválení RMČ BS předkládá smlouvy k podpisu zástupci samosprávy. Kontroluje plnění těchto smluv.
 • Poskytuje Odboru dopravy a majetku podklady ke zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v bytových domech s již prodanými byty.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o provedení oprav v bytě. Připravuje, v součinnosti se SNMČ BS, příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Připravuje u bytů přidělovaných na opravu vlastním nákladem, v koordinaci s Odborem bytovým, v součinnosti se SNMČ BS a po přidělení daného bytu RMČ BS, inominátní smlouvu s nájemcem a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým a SNMČ BS žádosti nájemců o provedení oprav v nebytovém prostoru. Připravuje v součinnosti s Odborem bytovým a SNMČ BS příslušnou inominátní smlouvu s nájemcem a předkládá ji k podpisu zástupci samosprávy.
 • Vyřizuje, v součinnosti s Odborem bytovým, žádosti nájemců o vyrovnání vložených finančních prostředků na opravy nebytového prostoru v nájemném. Tyto předkládá k projednání do Komise pro správu bytových domů RMČ BS a ke schválení RMČ BS. 
 • Vyřizuje žádosti o umístění sídla právnické osoby v bytě a nebytovém prostoru ve správě MČ BS. Na základě rozhodnutí RMČ BS uděluje souhlasné či nesouhlasné stanovisko a uzavírá na dané umístění sídla příslušnou smlouvu.
 • Spolupracuje s Odborem bytovým a na základě jeho požadavku na dodávky, služby a stavební práce přesahující finanční limit možnosti vystavení objednávky dle příslušné směrnice o veřejných zakázkách přebírá veřejné zakázky k vyhodnocení dle čl. 30, bod 30.2. odst. 8 OŘ.
 • Předkládá Komisi pro správu bytových domů RMČ BS návrhy či žádosti související s privatizací bytových domů.
 • Zajišťuje komunikaci a úřední styk mezi SNMČ BS a samosprávnými orgány zřizovatele, resp. ÚMČ BS v rozsahu věcné působnosti Odboru investičního a správy bytových domů.
 • Ve spolupráci s Odborem právním a organizačním poskytuje SNMČ BS potřebnou metodickou a právní součinnost, zpracovává návrhy změn a dodatků zřizovací listiny. Kontroluje dodržování platného znění zřizovací listiny po obsahové stránce SNMČ BS. Připravuje podklady pro zápis, změnu zápisu a výmazu SNMČ BS v obchodním rejstříku; požaduje při tom součinnost a doložení soudem vyžadovaných příloh od ředitele SNMČ BS.
 • Podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu SNMČ BS, vyplácí příspěvky v souladu s rozpočtem MČ BS, schváleným ZMČ BS a dohlíží na čerpání rozpočtu této organizace.
 • Podílí se na výkonu veřejnosprávní kontroly v SNMČ BS a navrhuje opatření na základě výsledků provedených kontrol a auditů.
 • Zpracovává agendu a eviduje materiály týkající se zahrad a dalších pozemků, jako majetku svěřeného MČ BS.
 • Předkládá k projednání v samosprávných orgánech návrh na nájem/pacht zahrad.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení správy budov

V samostatné působnosti

 • Organizuje, ve spolupráci s Odborem ekonomickým, inventarizaci vlastního majetku MČ BS.
 • Zpracovává návrh rozpočtu nákladů na provoz Úřadu.
 • Vede evidenci vlastního majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů.
 • Spravuje vlastní majetek MČ BS v působnosti Odboru investičního a správy bytových domů a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání.
 • Zabezpečuje nákup a dodávky kancelářského materiálu a předmětů operativní evidence, drobného dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku pro potřeby ÚMČ BS.
 • Provozuje sklad s kancelářským materiálem.
 • Spravuje stavebně technickou dokumentaci úřadoven MČ BS včetně změnového řízení a archivace.
 • Zabezpečuje provoz, údržbu a úklid úřadoven MČ BS.
 • Pro zasedání ZMČ BS zajišťuje rozmístění stolů ve společenském centru radnice a provoz šatny.
 • Zúčastňuje se stavebního řízení za MČ BS v případě úřadoven MČ BS.
 • Pronajímá nebo dává do výpůjčky občanské kluby a společenské centrum.
 • Spravuje reklamní agendy ÚMČ BS – inzertní vitríny na matrice ÚMČ BS. 
 • Zajišťuje vánoční výzdobu radnice MČ BS.
 • Zajišťuje chod vrátnice ÚMČ BS – Dominikánská 2, Měnínská 4.
 • Zajišťuje pronájem nebytových prostorů v objektech ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje objednávky na služby, energie a tisk pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje likvidaci faktur za dodané služby, energie a tisk pro potřeby MČ BS a ÚMČ BS.
 • Zabezpečuje výběrová řízení pro výše uvedené dodávky dle platných předpisů.
 • Zajišťuje vybavení úřadoven ÚMČ BS hygienickými potřebami.
 • Spravuje informační systém Úřadu (označení kanceláří a prostorů, jmenovky).
 • Spravuje veškeré vybavení pro volby a referenda, provádí jeho údržbu, opravy a doplňování.
 • Zabezpečuje veškeré úkony, které vyplývají z potřeb materiálně-technického zabezpečení voleb a referenda.

V přenesené působnosti

 • Vykonává činnosti PO a BOZP.
 • Zabezpečuje činnost preventisty PO MČ BS dle Požárního řádu MČ BS, odpovídá za zabezpečení PO v úřadovnách MČ BS.

  

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 


 

 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 08:00 - 30. 06. 2020, 20:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
Nabízení biblické... (Akce třetích stran)
1. 01. 2020, 09:00 - 31. 12. 2020, 19:00
2 3 4 Švihlý pochod Brnem (Akce třetích stran)
4. 01. 2020, 14:45 - 4. 01. 2020, 16:00
5
6 7 Bezplatná nabídka... (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 14:00 - 30. 12. 2020, 17:00
Tříkrálový průvod... (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 15:00 - 7. 01. 2020, 18:30
Cube of Truth (Akce třetích stran)
7. 01. 2020, 16:00 - 7. 01. 2020, 19:00
8 9 Cesty vnější a... (Akce třetích stran)
9. 01. 2020, 18:00 - 9. 01. 2020, 19:30
10 11 12
13 14 15 16 Pietní akce k... (Akce třetích stran)
16. 01. 2020, 18:00 - 16. 01. 2020, 21:00
17 18 Kvantová fyzika,... (Akce třetích stran)
18. 01. 2020, 17:30 - 18. 01. 2020, 21:30
19
20 21 22 23 24 VII.... (Akce třetích stran)
24. 01. 2020, 09:00 - 25. 01. 2020, 19:00
25 26
27 28 29 30 31    
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.