Odbor ekonomický

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

 

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Ing. Tomáš Matejov 542 526 134
tomas.matejov@brno-stred_cz
vedoucí odboru Dominikánská-dvorní 26
Bc. Petra Mifková 542 526 142
petra.mifkova@brno-stred_cz
vedoucí Oddělení účtárny Dominikánská-dvorní 25

 

 

 

 tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Oddělení financování a rozpočtu

V samostatné působnosti

 • Sestavuje návrh rozpočtu MČ BS v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a vyhláškou o rozpočtové skladbě a statutem města Brna. Zabezpečuje projednání rozpočtu v samosprávných orgánech. Dále sestavuje rozpočtový výhled příjmů a výdajů v horizontu 10 let v souladu s požadavky města Brna.
 •  Sleduje hospodaření MČ BS dle schváleného rozpočtu a zabezpečuje provádění rozpočtových opatření.
 • Vyčísluje finanční vypořádání, sestavuje závěrečné účty a zabezpečuje jejich projednání v samosprávných orgánech.
 • Kontroluje čerpání finančních prostředků a předkládá čtvrtletní plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů ZMČ BS na vědomí.
 • Rozhoduje o prominutí pohledávek MČ BS včetně příslušenství nepřevyšující 20.000 Kč nebo vzdání se práva na jejich vymáhání, popř. jejich postoupení a o tomto informuje příslušné odbory a RMČ BS.
 • Kontroluje Správu nemovitosti městské části Brno-střed p.o. ve věcech vyčíslení dlužných částek z nájmu včetně příslušenství jimi spravovaných nemovitostí nebo nemovitostí spravovaných smluvními partnery a o výsledcích kontroly pravidelně informuje RMČ BS.
 • Vede správu všech pojistných smluv za ÚMČ BS. Čtvrtletně předkládá finančnímu výboru ZMČ BS na vědomí přehled pohledávek.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení účtárna

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje vedení účetnictví hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti, včetně pomocné účetní evidence - kniha došlých faktur, evidence odběratelských faktur, společenství vlastníků jednotek, dlouhodobého majetku aj. a předává účetní výkazy pro účely zpracování účetnictví města.
 • Předkládá městu výsledky účetního auditu a kontroly hospodaření.
 • Zabezpečuje hospodaření s peněžními fondy. Předkládá zprávu o hospodaření s peněžními fondy za čtvrtletí účetního roku ZMČ BS na vědomí.
 • Zabezpečuje hospodaření s mimorozpočtovými prostředky (mimo VHČ BT). Předkládá zprávu o hospodaření s mimorozpočtovými prostředky za čtvrtletí účetního roku ZMČ BS na vědomí.
 • Metodicky řídí účetnictví organizací, jichž je MČ BS zřizovatelem a zakladatelem.
 • Zabezpečuje realizaci rozhodnutí o poskytování bezúročných půjček v souladu s platnými předpisy a eviduje jejich splácení.
 •  Vede účetní evidenci všech poplatků, dotací a půjček MČ BS. Vede správu všech pojistných smluv MČ BS a jí zřízených příspěvkových organizací.
 • Vede evidenci podpisových vzorů a dohod o hmotné odpovědnosti, pokladních  limitů a povolených stálých záloh. Vede evidenci podpisových pravomocí v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Je platebním a zúčtovacím místem všech finančních operací.
 • Kontroluje oprávněnost podpisů na účetních dokladech.
 • Zabezpečuje správu pokladen.

V přenesené působnosti

 • Vede správu poplatků za ÚMČ BS. Čtvrtletně předkládá finančnímu výboru ZMČ BS na vědomí přehled pohledávek.

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

  

 

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31