Odbor dopravy

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Jiří Urban

+420 542 526 180
jiri.urban@brno-stred_cz

pověřen vedením odboru Měnínská 4 112

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

V samostatné působnosti

 • Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí na území městské části.
 • Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
 • Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a.s.
 • Vede evidenci veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch v majetku města svěřených MČ BS a spolupracuje při zpracování evidence s příslušnými orgány.
 • Vede evidenci žádostí o nájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zpracovává návrhy smluv o nájmu a výpůjčce veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí.
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů na pronájem a výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě oddělení podle zvláštního zákona.
 • Zajišťuje podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby MČ BS.
 • Zajišťuje správu a zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřených veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených MČ BS.
 • Kontroluje a vede evidenci oprav veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch včetně záručních lhůt.
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch svěřených MČ BS.
 • Koordinuje a účastní se jednání v souvislosti s realizací rezidentního parkování ve městě Brně.
 • Navrhuje v součinnosti s MČ BS zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací.
 • Koordinuje s MČ BS návrhy na úpravu a omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 • Uděluje souhlas s uzavírkami veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS.
 • Uděluje souhlas se stavebními pracemi (uložení inženýrských sítí, připojení sjezdu apod.) v případě dotčení veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve vlastnictví města svěřených MČ BS a zajišťuje jejich převzetí a předání zpět od stavebníka včetně záručních lhůt.
 • Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch.
 • Navrhuje nové dopravní značení, jeho doplnění a změny na veřejně přístupných účelových komunikacích a dopravních plochách svěřených MČ BS a zajišťuje jejich instalaci, odstranění a údržbu.
 • V rámci údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a ostatních záležitostí týkajících se dopravy vyhodnocuje v souladu s příslušnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek MČ BS nabídky dodavatelů, zajišťuje předání či odeslání výzev k podání cenových nabídek vybraným dodavatelům, vystavuje objednávky na dodávky, služby a stavební práce, připravuje příslušné smlouvy s vybranými uchazeči a předává k podpisu zástupci samosprávy.
 • Provádí průběžně kontrolu realizace údržbových prací, oprav a staveb veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS ve vztahu k zadávací dokumentaci případně ke schválené projektové dokumentaci.
 • Zajišťuje bezodkladně provedení opravy havarijního stavu veřejně přístupných účelových komunikací a dopravních ploch ve správě MČ BS tak, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob a zvířat, anebo majetku třetích osob.

V přenesené působnosti

 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně a státní odborný dozor na místních a účelových komunikacích na území MČ BS (mimo základní komunikační systémy) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu.
 • Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení a obecně závazných předpisů, tj. zejména oprávnění prodejce, dodržování stanoveného sortimentu a doby prodeje.
 • Vede sankční řízení ve věci přestupků dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a za porušení podmínek nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení, daňového řádu a zvláštních právních předpisů.
 • Vydává rozhodnutí o uzavírkách místních komunikací a veřejně přístupných komunikací a zadává je do centrální evidence uzavírek Jednotného systému dopravních informací pro ČR.
 • Vydává opatření obecné povahy na dočasný zákaz stání pro blokové čištění na území MČ Brno-střed dle harmonogramu.
 • Vydává rozhodnutí o odstranění vraku z místních a veřejně přístupných účelových komunikací na základě oprávněné žádosti správce komunikace.
 • Koordinuje s Odborem právním a organizačním ÚMČ BS konání shromáždění, kulturních a sportovních akcí na území MČ BS.
 • Zpracovává podklady a poskytuje odbornou konzultační činnost v rámci odborné způsobilosti oddělení pro jednání samosprávných orgánů.
 • Zařazuje dopravně významné veřejně přístupné účelové komunikace do sítě místních komunikací.
 • Vyřazuje dopravně nevýznamné místní komunikace ze sítě místních komunikací.
 • Rozhoduje o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace.
 • Vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen „ZUK“) (např. stavební zábory, uložení inženýrských sítí, výkopové práce, zřízení restaurační zahrádky, vyhrazené parkovací stání, umístění reklamního zařízení, umístění mobilního prodejního zařízení, předsunutého prodeje, pevného stánku, dočasných staveb, aj.) na místních komunikacích na území MČ BS (mimo základní komunikační systémy).
 • Vede řízení dle ust. § 142 správního řádu o určení právního vztahu v oblasti účelových komunikací.
 • Vyjadřuje se k návrhům a změnám obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Brna.
 • Zpracovává a vede evidenci povolených restauračních zahrádek v GISmB na území MČ BS.
 • Zpracovává a vede evidenci tržních míst v GISmB na území MČ BS.
 • Poskytuje podklady a žádá MČ BS o souhlas se ZUK – vyhrazené parkovací stání - ZTP a ZTP/P, restauračních zahrádek a v případě souběhu dvou a více žádostí o ZUK.
 • Přijímá ohlášení tombol, u nichž výše herní jistiny činní více než 100 tis., a turnajů malého rozsahu a povoluje umístění herního prostoru v územním obvodu MČ BS dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a správního řádu a vykonává státní dozor.
 • Provádění zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných v územním obvodu MČ BS a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Spravuje místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2018, o místních poplatcích, v platném znění:
  • za užívání veřejného prostranství,
  • z ubytovací kapacity,
  • za lázeňský a rekreační pobyt,
  • ze vstupného.
 • Eviduje a kontroluje úhradu správních poplatků a pokut vyměřených oddělením.
 • Vede daňová řízení podle daňového řádu.
 • Připravuje podklady pro exekuci.

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 


 

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
    1 Galakoncert k... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 06:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Workshop zdravá záda (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 17:00 - 1. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 19:00 - 1. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
1. 07. 2020, 20:00 - 1. 07. 2020, 22:00
2 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
2. 07. 2020, 19:00 - 2. 07. 2020, 21:00
3 Tisková... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 09:00 - 3. 07. 2020, 16:00
Hudební... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 16:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 17:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Koncert... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 18:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
3. 07. 2020, 19:00 - 3. 07. 2020, 21:00
4 Luďkův běh (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 09:15 - 4. 07. 2020, 11:00
Akce solidarity s... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 12:00 - 4. 07. 2020, 14:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
4. 07. 2020, 19:00 - 4. 07. 2020, 22:00
5
6 Křesťanské... (Akce třetích stran)
6. 07. 2020, 08:00 - 11. 07. 2020, 18:00
7 Food & Drink Fest... (Akce třetích stran)
7. 07. 2020, 09:00 - 11. 07. 2020, 22:00
8 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 19:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 20:00 - 8. 07. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
8. 07. 2020, 21:30 - 12. 07. 2020, 23:59
9 Živá hudba na... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 17:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Hudba na Hrad (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 18:30 - 9. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
Live dub & hiphop... (Akce třetích stran)
9. 07. 2020, 19:00 - 9. 07. 2020, 21:00
10 Festival léta v... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 14:00 - 10. 07. 2020, 23:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Summer Weekend (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 17:00 - 10. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
10. 07. 2020, 19:00 - 10. 07. 2020, 21:00
11 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
11. 07. 2020, 19:00 - 11. 07. 2020, 22:00
12 Den pro rodiny s... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 14:00 - 12. 07. 2020, 20:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
12. 07. 2020, 19:00 - 12. 07. 2020, 22:00
13 Kdo to ví odpoví? (Akce třetích stran)
13. 07. 2020, 08:00 - 17. 07. 2020, 16:30
14 Měření tělesné... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 09:00 - 14. 07. 2020, 17:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 17:00 - 14. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
14. 07. 2020, 19:00 - 14. 07. 2020, 22:00
15 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 10:00 - 19. 07. 2020, 22:00
Rock´n´rollová... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 18:00 - 15. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 19:00 - 15. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
15. 07. 2020, 20:00 - 15. 07. 2020, 22:00
16 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 17:00 - 16. 07. 2020, 19:00
Taneční workshop (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 18:30 - 16. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 19:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 21:00 - 16. 07. 2020, 22:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
16. 07. 2020, 23:59 - 30. 09. 2020, 23:59
17 Grilování s... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 17:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 18:00 - 17. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Uprostřed &... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
17. 07. 2020, 19:00 - 17. 07. 2020, 21:00
18 Hudební... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 14:00 - 18. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
18. 07. 2020, 19:00 - 18. 07. 2020, 22:00
19
20 Po stopách mistrů (Akce třetích stran)
20. 07. 2020, 08:00 - 24. 07. 2020, 16:30
21 Léto v centru Brna (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 10:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Vernisáž výstavy... (Akce třetích stran)
21. 07. 2020, 15:00 - 21. 07. 2020, 22:00
22 Swingová tančírna (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 18:00 - 22. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 19:00 - 22. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
22. 07. 2020, 20:00 - 22. 07. 2020, 22:00
23 Obrat konce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 16:00 - 23. 07. 2020, 18:00
Křesťanská akce (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 23. 07. 2020, 19:00
Živá hudba na... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Chill out pod... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 18:30 - 23. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
23. 07. 2020, 19:00 - 23. 07. 2020, 22:00
24 Ochutnávky malých... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 08:00 - 26. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 17:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 18:00 - 24. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:00 - 24. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
24. 07. 2020, 19:30 - 24. 07. 2020, 22:00
25 Uprostřed a... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 15:00 - 25. 07. 2020, 16:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:00 - 25. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
25. 07. 2020, 19:30 - 25. 07. 2020, 20:00
26
27 Dopolední táborníček (Akce třetích stran)
27. 07. 2020, 08:30 - 31. 07. 2020, 13:00
28 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 17:00 - 28. 07. 2020, 20:00
Uprostřed & Opera... (Akce třetích stran)
28. 07. 2020, 19:00 - 28. 07. 2020, 22:00
29 JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 19:00 - 29. 07. 2020, 22:00
Festival... (Akce třetích stran)
29. 07. 2020, 20:00 - 29. 07. 2020, 22:00
30 Křesťanská akce (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 17:00 - 30. 07. 2020, 19:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 22:00
Klub Leitnerova -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:00 - 30. 07. 2020, 21:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 19:30 - 30. 07. 2020, 20:00
Festival... (Akce třetích stran)
30. 07. 2020, 21:00 - 30. 07. 2020, 23:30
31 Festival... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 2. 08. 2020, 22:00
Rozvíjení pivní... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 15:00 - 1. 08. 2020, 22:00
Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 17:00 - 31. 07. 2020, 22:00
JAKUBÁK OPEN AIR... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Grilování s... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:00 - 31. 07. 2020, 22:00
Balet Uprostřed -... (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 20:00
Brasil Fest - průvod (Akce třetích stran)
31. 07. 2020, 19:30 - 31. 07. 2020, 21:30
   
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.