Odbor dopravy a majetku

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Ing. Šárka Vodáková 542 526 365
sarka.vodakova@brno-stred_cz
pověřena vedením odboru Dominikánská 2-hlavní 5
Jiří Urban

542 526 170
jiri.urban@brno-stred_cz

pověřen vedením Oddělení dopravy Dominikánská 2-dvorní  14
Tomáš Vincent, MSc.

542 526 107
tomas.vincent@brno-stred_cz

vedoucí oddělení obchodu Dominikánská 2-hlavní  

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

Oddělení majetku

V samostatné působnosti

 • Vede evidenci majetku města svěřeného MČ BS a spolupracuje při zpracování jeho evidence s příslušnými orgány. 
 • Zajišťuje správu svěřeného majetku ve správě oddělení a dispozice s ním v rozsahu stanoveném Statutem, včetně pohledávek a závazků z těchto dispozic vyplývajících, předává podklady Odboru ekonomickému a zasílá příslušným orgánům za účelem evidence provedené dispozice se svěřeným majetkem města. 
 • Zpracovává návrhy smluv kupních, darovacích a o pronájmu (popř. výpůjčce, zápůjčce či pachtu) a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS, případně města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí. 
 • Zpracovává návrhy i jiných smluv podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném Statutem.
 • Zpracovává návrhy na svěření majetku statutárního města Brna, městské části Brnostřed nebo na odnětí svěřeného majetku a zabezpečuje jejich projednání v orgánech samosprávy MČ BS a města Brna. Zabezpečuje výkon jejich rozhodnutí. 
 • Zabezpečuje zveřejňování záměrů MČ BS ve správě oddělení podle zvláštního zákona. 
 • Zabezpečuje organizaci vyhlášení, průběhu a vyhodnocení nabídkových řízení u svěřeného majetku ve správě oddělení a stanovuje ekonomické podmínky pro výběrová řízení investorů a dodavatelů, a to v rozsahu oprávnění stanovených městem Brnem. 42 
 • Spravuje svěřený majetek MČ BS, který je ve správě oddělení, zajišťuje ekonomické využití svěřeného majetku a kontroluje jeho účelné a ekonomické využívání. 
 • Zajišťuje doklady a podklady o svěřeném majetku ve správě oddělení pro potřeby ÚMČ BS a MČ BS.
 • Spolupracuje s Odborem ekonomickým při inventarizaci ostatního obecního majetku svěřeného MČ BS. 
 • Vede evidenci žádostí o pronájem (výpůjčku) nebo koupi obecního majetku, spolupracuje při vypracování návrhů na jejich řešení s příslušnými orgány a institucemi. Zabezpečuje projednání těchto žádostí v orgánech samosprávy MČ BS, případně statutárního města Brna. Zajišťuje výkon jejich rozhodnutí. 
 • Posuzuje a zajišťuje doklady o majetkoprávních vztazích pro zápis do katastru nemovitostí, poskytuje příslušným orgánům podklady pro změnu zápisu v katastru nemovitostí, pokud skutečný stav nemovitosti neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí, zejména zápisu druhu a způsobu využití; dle pokynů příslušných orgánů odstraňuje další nedostatky. 
 • Zabezpečuje organizaci realizace záměru statutárního města Brna v oblasti prodeje obecního bytového a nebytového fondu po jednotkách v součinnosti s Odborem bytovým, Odborem investičním a správy bytových domů a SNMČ BS. 
 • Zabezpečuje organizaci převodu pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, příp. podílu na těchto pozemcích. 
 • Zpracovává podklady pro zápis do katastru nemovitostí za ÚMČ BS. 
 • Zpracovává a předává Magistrátu města Brna podklady pro zápisy údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru nemovitostí. 
 • Zabezpečuje zastupování vlastníka obecních vymezených jednotek v právnických osobách Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), vzniklých podle zvláštního předpisu (zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku). 
 • Zabezpečuje právní rámec právnických osob SVJ vzniklých podle zvláštního předpisu (občanského zákoníku), včetně metodické a právní součinnosti v případě majority statutárního města Brna v SVJ 
 • Zabezpečuje zpracování a předložení návrhů na územní změny MČ BS a změny katastrálního území na území MČ BS ZMČ BS a následně Zastupitelstvu města Brna k projednání. 
 • Vede evidenci svěřeného majetku MČ BS, včetně potřebných podkladů, mimo bytových domů a obecního majetku (ŽP – mobiliář) a pozemků.
 • Zabezpečuje výkon péče o svěřený majetek MČ BS ve správě oddělení. 
 • Zabezpečuje výkon povinností vlastníka svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení. 
 • Vede evidenci příjmů z pronájmu svěřeného majetku MČ BS ve správě oddělení a zpracovává podklady pro vymáhání dlužných částek.
 • Zastupuje MČ BS jako účastníka řízení v územním a stavebním řízení v případě svěřeného majetku MČ BS e správě oddělení. 
 • Předkládá Majetkové komisi RMČ BS návrhy a žádosti související s privatizací bytových domů. V součinnosti s Odborem investičním a správy bytových domů kompletuje stanoviska všech dotčených komisí v uvedené záležitosti a předkládá návrh na dispozici s majetkem k projednání v RMČ BS, ZMČ BS a Zastupitelstvu města Brna. 
 • Navrhuje zařazení dopravně významných veřejně přístupných účelových komunikací do sítě místních komunikací. 
 • Žádá o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupných účelových komunikacích.
 • Uděluje souhlas s uzavírkami na veřejně přístupných účelových komunikacích.
 • Uzavírá smlouvy na pronájem nebo výpůjčku veřejně přístupných účelových komunikací.
 • Zajišťuje prohlídky, údržbu a opravy účelových komunikací přiměřeně na základě přidělené dotace.

V přenesené působnosti

nevykonává

Oddělení dopravy

V samostatné působnosti

 • Podílí se na koordinaci oprav komunikací místního významu s opravami a výstavbou technických sítí na území městské části. 
 • Vyjadřuje se ke stavu technických sítí, pokud jsou tyto v majetku města.
 • Předkládá změny v pasportu na Brněnské komunikace a.s.

V přenesené působnosti 

 • Kontroluje dodržování nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších nařízení (dále jen „Tržní řád“) a obecně závazných předpisů v oblasti: a) oprávnění prodejců, b) dodržování stanoveného sortimentu. 
 • Spravuje místní poplatky: 
  • za užívání veřejného prostranství; 
  • za ubytovací kapacity; 
  • za lázeňské a rekreační pobyty; 
  • za vyhrazení parkovacího místa; 
  • za umístění reklamních zařízení; 
  • ze vstupného. 
 • Vede daňová řízení podle daňového řádu. 
 • Vyjadřuje se k záměrům na rozvoj pozemních komunikací, parkovišť a odstavných ploch na území městské části, ke způsobu a rozsahu údržby místních komunikací, nad nimiž vykonává státní správu. 
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu I. stupně na místních a účelových komunikacích (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Vykonává státní odborný dozor nad místními a účelovými komunikacemi v MČ BS (mimo základní komunikační systémy) dle pasportního informačního systému vedeného městem.
 • Ukládá pokuty podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, daňového řádu a zvláštních právních předpisů. 
 • Ukládá pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám za porušení obecně závazných vyhlášek města Brna na úseku loterií a jiných podobných her. 
 • Rozhoduje o povolení tombol a loterií v územním obvodu MČ BS dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a správního řádu a vykonává státní dozor. 
 • Provádění zapečetění a odpečetění pokladniček veřejných sbírek konaných v územním obvodu MČ BS a kontroluje vyúčtování sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů

Oddělení obchodu

V samostatné působnosti

 • Navrhuje lokality tržišť a způsob organizace jejich obsazování a provozování a návrhy předkládá ke schválení RMČ BS. 
 • Eviduje žádosti na změny Tržního řádu, navrhuje změny a úpravy Tržního řádu a předkládá je k projednání v samosprávných orgánech. 
 • Zajišťuje provoz tržiště na Zelném trhu, koordinuje a pořádá gastronomické, kulturní, společenské a osvětové akce v lokalitě Zelného trhu nebo na jiných místech, určených RMČ BS.
 • Zajišťuje a koordinuje chod tržišť zřizovaných a provozovaných MČ BS dle rozhodnutí samosprávných orgánů.
 • Zabezpečuje konkrétní úkoly v oblasti turismu dle rozhodnutí ZMČ BS nebo RMČ BS. 
 • Vede evidenci majetku ve správě oddělení.

V přenesené působnosti 

nevykonává


zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 

 

 


 

 

 

Kalendář akcí

< 2017 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 Bezpečnostně-prev... (Akce třetích stran)
5. 04. 2017, 12:00 - 5. 04. 2017, 16:00
6 7 Velikonoční trhy (Akce třetích stran)
7. 04. 2017, 09:00 - 16. 04. 2017, 22:00
Le Rendez Vous -... (Akce třetích stran)
7. 04. 2017, 11:00 - 7. 04. 2017, 20:00
8 9
10 Celonárodní čtení... (Akce třetích stran)
10. 04. 2017, 14:00 - 14. 04. 2017, 19:00
11 12 13 Zelený čtvrtek -... (Akce třetích stran)
13. 04. 2017, 13:00 - 13. 04. 2017, 16:00
14 Velkoplošná... (Akce třetích stran)
14. 04. 2017, 17:20 - 26. 04. 2017, 17:20
15 16 Brněnský půlmaraton (Akce třetích stran)
16. 04. 2017, 08:00 - 16. 04. 2017, 16:00
17 18 Ve zdravém Brně... (Akce třetích stran)
18. 04. 2017, 08:00 - 18. 04. 2017, 18:00
Zahájení... (Akce třetích stran)
18. 04. 2017, 17:00 - 18. 04. 2017, 17:15
19 20 21 22 Sportovně... (Akce třetích stran)
22. 04. 2017, 09:00 - 22. 04. 2017, 17:00
March for Science... (Akce třetích stran)
22. 04. 2017, 13:00 - 22. 04. 2017, 20:00
23
24 Běžecký závod pro... (Akce třetích stran)
24. 04. 2017, 08:00 - 24. 04. 2017, 17:00
Slavnosti jídla (Akce třetích stran)
24. 04. 2017, 10:00 - 27. 04. 2017, 22:00
25 Veřejná ukázka... (Akce třetích stran)
25. 04. 2017, 10:00 - 25. 04. 2017, 10:30
26 27 Tmavomodrý den -... (Akce třetích stran)
27. 04. 2017, 13:00 - 27. 04. 2017, 17:00
Charitativní běh... (Akce třetích stran)
27. 04. 2017, 18:00 - 27. 04. 2017, 22:00
28 10. ročník... (Akce třetích stran)
28. 04. 2017, 18:00 - 29. 04. 2017, 23:59
29 Sportovní akce (Akce třetích stran)
29. 04. 2017, 07:00 - 29. 04. 2017, 15:00
Oslava... (Akce třetích stran)
29. 04. 2017, 14:00 - 29. 04. 2017, 17:00
Oslava... (Akce třetích stran)
29. 04. 2017, 16:00 - 29. 04. 2017, 20:30
30 Filipojakubská... (Akce třetích stran)
30. 04. 2017, 16:00 - 30. 04. 2017, 19:00