Odbor bytový

organizacni_struktura.png Organizační struktura odboru

 

pracovník kontakt funkční zařazení budova dv.č.
Mgr. Dana Vernerová


542 526 289
dana.vernerova@brno-stred_cz

vedoucí odboru

Dominikánská-dvorní 22
Martina Rousková 542 526 293
martina.rouskova@brno-stred_cz
vedoucí Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor Dominikánská-dvorní 19a

 

 

 

tel_seznam.pngTelefonní seznam

 

cinnost_odboru.png Popis činností útvarů odboru

 

Oddělení nájmu bytů a nebytových prostor

V samostatné působnosti

 • Zabezpečuje v souladu s pravidly o pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a metodiky MČ BS pronajímání bytů.
 • Zabezpečuje v souladu s metodikou MČ BS pronajímání nebytových prostor.
 • Vede evidenci žadatelů o byt v souladu s metodikou pronajímaní bytů MČ BS.
 • Vede evidenci volných bytů a nebytových prostor, zajišťuje jejich zveřejnění dle rozhodnutí RMČ BS.
 • Předkládá Komisi bytové žádosti a  spisový materiál ve věcech pronájmu bytů s opravou vlastním nákladem. V souladu s rozhodnutím RMČ BS vyhotovuje nájemní smlouvy, které předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
 • V souladu s rozhodnutím RMČ BS vydává osvědčení o změně účastníků nájemní smlouvy.
 • Předkládá Komisi bytové návrhy vyplývající ze soudních sporů, havárií nebo jiných krizových situací a v této souvislosti předkládá spisový materiál a návrh rozhodnutí včetně odůvodnění. V souladu s rozhodnutím RMČ BS vyhotovuje nájemní smlouvy, které předkládá k podpisu zástupci samosprávy.
 • Předkládá Komisi bytové žádosti, spisový materiál a návrh rozhodnutí ve věcech  podnájmu bytu včetně odůvodnění. V souladu s rozhodnutím RMČ BS vydává souhlas či nesouhlas s podnájmem bytu.
 • Předkládá Komisi bytové žádosti, spisový materiál a návrh rozhodnutí ve věcech přidělení sociálních bytů dle platné metodiky.
 • Předkládá Komisi bytové v rámci bytů a Komisi dislokační v rámci nebytových  prostor žádosti, spisový materiál a návrh rozhodnutí ve věcech slevy či snížení nájemného.
 • Zpracovává podklady pro komisi bytovou, komisi dislokační a komisi pro správu bytových domů a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkající se  svěřených bytových domů MČ BS.
 • Vyřizuje žádosti o změnu jména v nájemní smlouvě.
 • Vyhotovuje nájemní smlouvy ke kolaudovaným půdním vestavbám (dle uzavřených smluv o výstavbě a smlouvě budoucí) včetně jejich změn a předkládá podpisu zástupci samosprávy.
 • Předkládá oddělení správy bytových domů požadavky na provedení oprav bytů, přidělených rozhodnutím RMČ BS jinak než k opravě vlastním nákladem nájemce (sociální pořadník, dotace na integraci azylantů, náhrady apod.).
 • Dává podnět k zahájení správního řízení o zrušení trvalého pobytu bývalých uživatelů bytů ve svěřených domech.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří RMČ BS nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 • Nevykonává

Oddělení právní a správy pohledávek

V samostatné působnosti

 • Předkládá Komisi bytové podklady, spisový materiál a návrh rozhodnutí ve věcech výpovědí z nájmu bytu. V souladu s rozhodnutím RMČ BS dává výpovědi z nájmu bytu podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 •  Předkládá Komisi bytové žádosti, spisový materiál a návrh rozhodnutí ve věcech netrvání na výpovědi z nájmu bytu. Netrvání na výpovědi schvaluje na návrh Komise bytové Rada městské části BS.
 • Připravuje podklady k podání výpovědi z nájmu nebytových prostor. Výpověď a případné netrvání na výpovědi schvaluje na návrh Komise dislokační Rada městské části BS.
 • Předkládá Komisi bytové podklady, spisový materiál a návrh rozhodnutí ve věcech uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby v délce splátek max. 1 rok. V  souladu s rozhodnutím RMČ BS vyhotovuje dohody o uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné a služby.
 • Zastupuje Statutární město Brno v řízení před soudy ve věcech týkajících se svěřené působnosti, případně předává podklady k zastupování Statutárního města Brna v řízení před soudy advokátní kanceláři, ve věcech týkajících se nájmu spolu s návrhem příslušné žaloby.
 • Vystavuje příjmové doklady při platbě v hotovosti na pokladně ÚMČ BS v rámci bytového odboru.
 • Vede agendu související s výkonem rozhodnutí  o vystěhování z bytu a nebytových prostor.
 • Uzavírá smlouvy o poskytnutí ubytování uzavřené ve prospěch třetího, vydává listiny prokazující zajištění bytové náhrady příp. přístřeší na základě ex. titulů.
 • Zpracovává návrhy smluv v rámci bytového odboru.
 • Zpracovává podklady pro komisi bytovou, komisi pro správu bytových domů, komisi dislokační, komisi pro odpis nedobytných pohledávek a následně RMČ BS nebo ZMČ BS, týkajících se  svěřených bytových domů.
 • Průběžně pravidelně kontroluje a koordinuje bytové kanceláře a příspěvkové organizace zřízené městské částí Brno-střed při vymáhání pohledávek a odpovídá za jejich bezodkladné uplatnění.
 • Bezodkladně informuje oddělení vnitřní kontroly v případě neplnění povinností ze strany bytových kanceláří a příspěvkových organizací zřízených MČ-BS či vzniku jakýchkoli pochybení v jejich činnosti.
 • Bez zbytečného odkladu a samostatně zpracovává podklady pro podání žalob a návrhů k soudu a předává je právnímu odboru včetně nástinů těchto žalob a návrhů.
 • Metodicky vede ekonomický odbor ve věcech rozhodování o prominutí pohledávek, vzdání se práva na jejich vymáhání nebo jejich postoupení v případech, kdy se tyto pohledávky včetně příslušenství týkají nájmu bytů a nebytových prostor ve správě MČ BS.
 • Zajišťuje pro agendu vyplývající z předchozího odstavce kompletní právní servis pro ekonomický odbor.
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří Rada městské části nebo tajemník.

V přenesené působnosti

 • Nekonává

zivotni_situace.png Životní situace a formuláře

 


 

 

 

 

Kalendář akcí

< 2016 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 MIKULÁŠOVINY na... (Akce třetích stran)
5. 12. 2016, 15:00 - 5. 12. 2016, 18:00
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31