Dítě v mateřské škole

zivotni_situace_25_1.png

 1. Identifikační číslo
  ----------

 2. Kód
  SMT_01

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Dítě v mateřské škole

 4. Základní informace k životní situaci
  Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se předškolní vzdělání organizuje pro děti ve věku zpravidla 3 - 6 let. Třída MŠ se naplňuje do počtu 24 dětí.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Rodiče (zákonní zástupci) dítěte.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

  Pro aktuální informace sledujte stránku www.zapisdoms.brno.cz.

  Povinnou součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je potvrzení o dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte. Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

  Informace o přijímacím řízení naleznete zde: https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni, případně se můžete obrátit na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin. Vzhledem ke zkráceným úředním hodinám kontaktuje pracovnice odboru nejdříve e-mailem nebo telefonicky.

  Kontakty:


  Doba zápisu pro následující školní rok je stanovena Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Konkrétní dny a časy v rámci tohoto období určí ředitel/ka školy a zveřejní obvyklým způsobem. Tyto informace také budou uveřejněny na webových stránkách zapisdoms.brno.cz.

 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Přihlášku do MŠ lze získat třemi způsoby:

  • Na internetové adrese: zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf
  • Na každé MŠ ve dnech stanovených řediteli/kami jednotlivých škol během výše uvedeného období
  • Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 1. patro
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  S ředitelem/kou příslušné mateřské školy, v době stanovené ředitelem/kou mateřské školy. Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ani Úřad městské části Brno-střed, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže nerozhodují o přijetí dětí do MŠ, mohou však poskytnout poradenství a organizační informace.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením o  očkování dítěte, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu v OP, doklad o pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Rodný list dítěte, Občanský průkaz (v případě cizinců pas).

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o přijetí dítěte do MŠ je k dispozici v jednotlivých mateřských školách.

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání není zpoplatněno. Ředitel MŠ stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (viz § 6 vyhl. č. 14/2005 Sb.).

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů od podání žádosti (přihlášky) – viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  ----------

 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu dítěte v těchto dnech v MŠ a způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v době podávání jídla v MŠ, vždy se stravuje a zákonný zástupce hradí úplatu za školní stravování.

 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  ----------

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 18. Jaké jsou související předpisy
  Prováděcí předpisy k zákonu č. 561/2004 Sb. - školský zákon a k zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, zejména vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání proti rozhodnutí ředitele ke krajskému úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

  1. dítě se bez omluvy zákonným zástupcem dítěte déle než dva týdny nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání
  2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
  3. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úplaty
  4. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 21. Nejčastější dotazy
  Jaká je profilace jednotlivých mateřských škol?
  Informace na stránkách www.brno.cz, osobně nebo telefonicky na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna nebo na Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed.

  Jaká je délka provozu MŠ?

  • polodenní provoz - nejdéle 6,5 hodiny denně
  • celodenní provoz - déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně
  • internátní provoz - celodenní vzdělávání i noční péče

  Přerušení nebo omezení provozu MŠ stanoví ředitel příslušné mateřské školy, se zřizovatelem má povinnost toto pouze projednat, zřizovatel přerušení nebo omezení provozu MŠ neodsouhlasuje.

 22. Další informace

  • informace na webových stránkách jednotlivých mateřských škol
  • informace na webových stránkách www.brno.cz (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB)
  • informace na webových stránkách www.jmskoly.cz (Odbor školství KÚ JmK)
  • informace na webových stránkách www.msmt.cz (soubor pedagogicko-organizačních informací MŠMT)
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
  Písemný dotaz na podatelna(zavináč)brno-stred.cz

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  ----------

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed

 26. Kontaktní osoba
  Ing. Dominika Košková

 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31. 8. 2014

 28. Popis byl naposledy aktualizován
  20. 3. 2015

 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  ----------

Kalendář akcí

< 2020 >

Všechny akce

Po Út St Čt So Ne
1 Léto v centru (Akce třetích stran)
1. 06. 2020, 11:00 - 30. 09. 2020, 22:00
Den dětí (Akce třetích stran)
1. 06. 2020, 13:00 - 1. 06. 2020, 19:00
2 Divadelní... (Akce třetích stran)
2. 06. 2020, 09:00 - 2. 06. 2020, 18:00
3 4 Divadelní... (Akce třetích stran)
4. 06. 2020, 09:00 - 4. 06. 2020, 18:00
Oslava narozenin... (Akce třetích stran)
4. 06. 2020, 17:00 - 4. 06. 2020, 22:00
Oslava narozenin... (Akce třetích stran)
4. 06. 2020, 17:00 - 4. 06. 2020, 22:00
5 Absolventský... (Akce třetích stran)
5. 06. 2020, 18:00 - 5. 06. 2020, 22:00
6 Kulturní akce -... (Akce třetích stran)
6. 06. 2020, 08:00 - 6. 06. 2020, 20:00
7 Festival DOKOŘÁN... (Akce třetích stran)
7. 06. 2020, 12:00 - 12. 06. 2020, 23:59
8 9 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
9. 06. 2020, 17:00 - 9. 06. 2020, 20:00
10 Martin Kyšperský... (Akce třetích stran)
10. 06. 2020, 15:30 - 10. 06. 2020, 22:00
Martin Kyšperský... (Akce třetích stran)
10. 06. 2020, 18:00 - 10. 06. 2020, 22:00
11 12 Koncert... (Akce třetích stran)
12. 06. 2020, 19:00 - 12. 06. 2020, 20:00
13 Divadelní... (Akce třetích stran)
13. 06. 2020, 09:00 - 13. 06. 2020, 18:00
Kuželna fest vol. 3 (Akce třetích stran)
13. 06. 2020, 14:00 - 13. 06. 2020, 22:00
Večer brazilského... (Akce třetích stran)
13. 06. 2020, 18:00 - 13. 06. 2020, 22:00
14 Divadelní... (Akce třetích stran)
14. 06. 2020, 09:00 - 14. 06. 2020, 18:00
15 16 17 18 Železný Empík -... (Akce třetích stran)
18. 06. 2020, 09:00 - 18. 06. 2020, 13:00
19 Kvinteto bratří... (Akce třetích stran)
19. 06. 2020, 18:00 - 19. 06. 2020, 22:00
20 Koncert Bittová,... (Akce třetích stran)
20. 06. 2020, 18:00 - 20. 06. 2020, 22:00
21 Mezinárodní den... (Akce třetích stran)
21. 06. 2020, 09:00 - 21. 06. 2020, 13:00
22 23 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
23. 06. 2020, 19:00 - 23. 06. 2020, 22:00
24 Pochod pro život (Akce třetích stran)
24. 06. 2020, 17:00 - 24. 06. 2020, 18:30
25 DOBROpiknik (Akce třetích stran)
25. 06. 2020, 14:00 - 25. 06. 2020, 20:00
Koncert Skála,... (Akce třetích stran)
25. 06. 2020, 18:00 - 25. 06. 2020, 22:00
26 Koncert Stompin´Dog (Akce třetích stran)
26. 06. 2020, 18:00 - 26. 06. 2020, 22:00
Kamenka open-Léto... (Akce třetích stran)
26. 06. 2020, 20:00 - 28. 06. 2020, 22:00
Letní kino (Akce třetích stran)
26. 06. 2020, 20:00 - 28. 08. 2020, 23:45
27 Taneční tréningy... (Akce třetích stran)
27. 06. 2020, 17:00 - 27. 06. 2020, 22:00
Koncert Swingová... (Akce třetích stran)
27. 06. 2020, 18:00 - 27. 06. 2020, 22:00
Letní kino na... (Akce třetích stran)
27. 06. 2020, 20:00 - 30. 08. 2020, 00:00
28 Čau prázdniny -... (Akce třetích stran)
28. 06. 2020, 14:00 - 28. 06. 2020, 18:00
29 Koncert Sajmon... (Akce třetích stran)
29. 06. 2020, 18:00 - 29. 06. 2020, 22:00
30          
 

Portálové řešení QCM, s.r.o.